Demokrate: Šta su građani Bara dobili prodajom Maljevika?

Odbornici Demokrata u Skupštini opštine Bar, Dijana Pejović i Momčilo Leković, održali su danas press konferenciju o Maljeviku, budući da je rasprava o Maljeviku na dnevnom redu današnje sjednice SO Bar, a da odbornici, saglasno opozicionom dogovoru, bojkotuju lokalni parlament. Ovom prilikom su ukazali na, kako su rekli, štetnost i nezakonitost predloženog Nacrta sporazuma o međusobnim pravima i obavezama između Opštine i investitora, „Sunoba Montenegro“.

Dijana Pejović pitala je šta su građani Bara dobili prodajom Maljevika i slivanjem desetina miliona eura, ili nekoliko sadašnjih budžeta u opštinsku kasu? „Ni dan danas ne znamo gdje su, kako i za šta potrošene pare od Maljevika, inače čuvane u Prvoj banci, a posle 12 godina na Maljeviku imamo samo livadu i potrošene pare, jer razvoj je, kako vidimo, definitivno izostao“, saopštila je Pejović.

„Saga Maljevik“ dobija svoj nastavak. Sada je na redu prebijanje duga od devet miliona eura koje Sonuba Montenegro, kao investitor, duguje Opštini Bar. Na današnjoj sjednici SO Bar odlučivaće se o Nacrtu sporazuma o međusobnim pravima i obavezama, kojim bi se (kako se u njemu navodi), mirno razriješili odnosi između opštine Bar i „Sonube Montenegro“ d.o.o. iz Podgorice koji traju već 12 godina.

Međutim, sporazum je, prema mišljenju odbornice Demokrata, nezakonit, njegovo ispunjenje je itekako neizvjesno i to po više osnova, i štetan i rizičan po Opštinu Bar.

„Naime, kao što je svima poznato u Osnovnom sudu u Baru po tužbi Opštine Bar protiv „Sonube Montenegro“ doo vođen je spor radi isplate dugovnog iznosa od 9.345.710,05 eura, iz Ugovora o međusobnim pravima i obavezama po osnovu naknade za uređenje građevinskog zemljišta. Osnovni sud u Baru, presudom broj 277/13 u cjelosti je usvojio tužbeni zahtjev opštine i obavezao tuženu stranu da na ime akontacije za naknadu za uređenje građevinskog zemljišta po DUP-u „Maljevik“ – izmjene i dopune isplati Opštini Bar iznos od 9.345.710,05 eura i to sa kamatom od padanja u docnju za svaku pojedinačnu ratu pa do isplate kako slijedi u presudi. Ova Presuda potvrđena je presudom Višeg suda u Podgorici od 17.12.2013. godine a takođe presudom Vrhovnog suda odbijena je kao neosnovana revizija „Sonube Montenegro“.

Momčilo Leković je kazao da je donošenjem ovih Presuda, pravni odnos između stranaka razriješen jednom zauvjek. Jasno je da je presuda postala pravosnažna i izvršna. A pomenuti Sporazum je itekako u suprotnosti sa ovom presudom. Članom 4 stavom 2 ispunjenjem sporazuma opština se odriče prava na naplatu pripadajuće kamate na iznos glavnog duga koji predstavlja naknadu za komunalno opremanje odnosno cifre od nekoliko miliona eura. Istim stavom jasno je precizirano da se radi o kamati koja je dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom Osnovnog suda u Baru od 28. juna 2013. godine.

Momčilo Leković

Rok je takođe jedan od diskutabilnih elemenata, saopštio je Leković. Sonuba se sporazumom obavezuje da će naveden hotelski kompleks izgraditi u roku od 12 godina. Pri čemu se za datum početka radova uzima datum kada su se stekli svi zakonski uslovi za početak izgradnje, uključujući i ispunjenje Prethodnih uslova i okončanje radova na komunalnom opremanju. „Što implicira da, uz najbolju volju, turistički kompleks na Maljeviku nećemo ugledati gotovo sigurno prije 2031. godine što je 24 godine od godine potpisivanja Ugovora, uz to, ovako utvrđeni rokovi prijete da dug po osnovu naknade dođe u zastaru, čime bi Opština Bar i definitivno ostala bez miliona koji su joj pravosnažnom presudom dodijeljeni“, rekao je Leković.

Dalje, dodaje Leković, Sporazumom sada Sonuba preuzima obavezu da ona finansira i samostalno izvrši komunalno opremanje zemljišta na način što će izgraditi objekte komunalne infrastrukture koje je bila u obavezi da izgradi Opština Bar i to u roku ne dužem od 18 mjeseci ali pod uslovom da Opština u okviru priprema građevinskog zemljišta za opremanje riješi sve eventualne imovinsko – pravne odnose i izda sve neophodne saglasnosti i odobrenja za ispunjenje obaveza Sonube. (tzv. Prethodni uslovi). „Koliki iznos sredstava bi opština bila dužna isplatiti bivšim vlasnicima na osnovu eksproprijacije zemljišta, niko nije ni pokušao da utvrdi. Imajući u vidu tržišnu vrijednost predmetnog zemljišta, nije teško zaključiti da se radi o veoma visokom iznosu sredstava na teret sredstava budžeta Opštine“, saopštio je on.

„Naglašavamo, ukupan iznos naknade za uređenje građevinskog zemljišta od 21.198.020,00 e bio je predmet javnog nadmetanja po raspisanom međunarodnom javnom pozivu i u istom iznosu utvrđen i Odlukom o prenosu prava na gradsko građevinsko zemljište po DUP-u „Maljevik“ – izmjene i dopune. Zato se i zbog tog razloga, utvrđeni iznos naknade ne može umanjivati“, rekao je Leković.

Sporazumom se opština Bar sada i obavezuje da više neće u svojstvu izvršnog povjerioca tražiti da se Izvršni postupak naplate nastavi, osim u slučaju neispunjenja obaveze Sonube da izvrši pomenuto komunalno opremanje a o čemu je opština Bar dužna da prethodno pisanim putem obavijesti Sonubu uz navođenje konkretnih razloga zašto smatra da obaveze komunalnog opremanja nijesu ispunjene uz novi rok u kojima bi Sonuba otklonila eventualne nepravilnosti. „Dakle, jasno je da je i ove stavke Sporazuma sastavljao neko kome interes opštine nije na prvom mjestu već isključivo interes druge strane, u ovom slučaju investitora“.

Prema nalazu sudskog vještaka finansijske struke dostavljenom privrednom sudu u Podgorici, da je realizovan projekat „Maljevik“ u skladu sa ugovorima zaključenim 10. septembra 2007. godine, opština Bar bi u periodu od 2012. godine do zaključno sa 2017. godinom ostvarivala prihode po više osnova u ukupnom iznosu od blizu 41 milion eura. Sada taj isti investitor koji ništa nije uradio na izvršenju ugovorenih obaveza, zahtjeva da se opština Bar odrekne blizu 16 miliona eura, na pravosnažnim presudama, zasnovanih potraživanja.

„Niko nema pravo pa ni Skupština opštine da aminuje „nečinjenje“ investitora i nanese toliku štetu građanima Bara. Takvo postupanje nije u javnom interesu, niti u interesu grada Bara“, zaključio je Leković.

Share.

Comments are closed.