Istorija

Lokalna uprava

Zakon o lokalnoj samoupravi uspostavljen je na principima podjele vlasti između Skupštine Opštine, ...

Kratak pregled istorije Bara

prvi pomeni bara Nije istorijski utvrđeno kada je Bar nastao, a da je života na ovome mjestu bilo ...