ORSLIBRUL: Počela realizacija projekta Podrška unaprjeđenju kvaliteta života OSI

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj (ORSLIBRUL), u partnerstvu sa “Ekvivalentom”, 20. septembra je otpočela realizaciju dvanaestomjesečnog projekta “Podrška unapređenju kvaliteta života OSI”, koji je podržan od Komisije Ministarstva rada i socijalnog staranja za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom za 2023 godinu, pod nazivom “Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju”.

Kako je rečeno iz ove organizacije, projekat za opšti cilj ima „doprinos većem stepenu socijalne integracije osoba s invaliditetom i djece sa smetnjama u razvoju kroz unaprjeđenje vaninstitucionalnih oblika podrške socijalne i dječije zaštite u širem smislu.”

Specifični cilj (svrha) projekta koji će biti ostvaren realizacijom predviđenih aktivnosti: “Osnažiti i informisati osobe sa invaliditetom, djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju i njihove roditelje i/ili staratelje radi unaprjeđenja njihovog ukupnog kvaliteta života i većeg stepena socijalne integracije kroz edukaciju i informisanje o pristupu postojećim uslugama socijalne i dječije zaštite.”

Direktnu ciljnu grupu čine osobe s invaliditetom, djeca i mladi sa smetnjama i teškoćama u razvoju, kao i njihovi roditelji/staratelji sa područja cijele Crne Gore.

Problemi osoba s invaliditetom proizlaze iz ograničenja koje im nameće nedovoljno razvijen sistem socijalnih usluga, a posebno usluga podrške u sticanju prilagođenih vještina i obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Planirane aktivnosti imaju za cilj unaprjeđenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom, djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju i njihovih roditelja i/ili staratelja, u skladu sa stvarnim potrebama i postojećim problemima, kao jedne od najugroženijih i marginalizovanih grupa.

„Kako bi što veći broj osoba s invaliditetom, članovi njihovih porodica, roditelji i staratelji djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju bio informisan o vrstama i pristupu postojećim uslugama socijalne i dječije zaštite, u prvoj fazi pristupiće se kreiranju, izradi i štampanju vodiča ‘Prava lica sa invaliditetom iz socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori’ na standardnoj crnoj štampi, uvećanoj crnoj štampi, na Brajevom pismu i u audio formatu, sa svim neophodnim podacima zagarantovanih prava i postupku za njihovo ostvarivanje.

Organizacijom šest edukativnih seminara biće osnažena i informisana lica s invaliditetom, članovi njihovih porodica, roditelji i staratelji djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju o pravima iz socijalne i dječije zaštite, kao i o vrstama i pristupu postojećim uslugama socijalne i dječije zaštite“, naveo je Veselin Joketić, predsjednik ORSLIBRUL.

On najavljuje i održavanje obuke “Asistivne tehnologije za OSI”, kojom će edukovati lica sa invaliditetom, djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju, što će im u značajnoj mjeri olakšati samostalan život i pomoći da prevaziđu određene barijere.

Kroz organizovanje edukativnih radionica “Poslovi u domaćinstvu” za žene sa invaliditetom, ovim osobama će biti omogućeno da se maksimalno osamostale i uključe u aktivan život u okviru svojih sposobnosti.

„Organizovanjem Dana otvorenih vrata sve zainteresovane osobe s invaliditetom, članovi njihovih porodica, roditelji i staratelji djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju imaće mogućnost da se kroz neposrednu komunikaciju sa aktivistima za zaštitu ljudskih prava osoba s invaliditetom upoznaju sa pravima socijalne i dječije zaštite, kao i o vrstama i pristupom postojećih usluga socijalne i dječije zaštite. Na kraju implementacije projekta biće održana završna konferencija na kojoj će biti sumirani ostvareni rezultati, to će biti i prilika da se diskutuje o problemima lica sa invaliditetom, prevashodno o diskriminaciji u oblasti socijalne zaštite, adekvatnog životnog standarda, samostalnog života i života u zajednici.

Tokom cijele implementacije projekta, pokretanjem i organizovanjem efektivne medijske kampanje biće vršena promocija prava osoba s invaliditetom roditelja i staratelja djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju, o pravima iz socijalne i dječije zaštite , kao i o vrstama i pristupu postojećim uslugama socijalne i dječije zaštite“, zaključio je Joketić.

Share.

Comments are closed.