Društvo

Vlada traži ubrzavanje izrade Prostornog plana

by VIJESTI | 27:03:2017 | 11:47:33

Vlada je zadužila ministarstva održivog razvoja i turizma i kulture da ubrzaju izradu i donošenje Prostornog plana posebne namjene za obalno područje (PPPNOP) i Studije zaštite kulturnog nasljeđa kao jedno od rješenja za nepostojanja planske dokumentacije u četiri primorske opštine.
 
“Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata iz 2008. opštinama je propisana obaveza izrade Prostorno urbanističkih planova (PUP). Devet godina od donošenja tog Zakona, opštine Herceg Novi, Kotor, Budva i Bar i dalje nemaju usvojena strateška planska dokumenta za svoju teritoriju", navodi se u Informaciji o nepostojanju prostorno-planske dokumentacije koju je Vlada razmatrala kao prijedlog mjera za unapređenje stanja.
 
Plan obuhvata teritorije opština Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj, izuzev prostora nacionalnih parkova i morski pojas do spoljne granice teritorijalnog mora, za period do 2030.
 
“Bitno je napomenuti da Opština Bar do sada nije ni imala planski razrađenu teritoriju cijele opštine, jer u periodu prije 2008. nije donijela Prostorni plan opštine, već je prostorni razvoj bazirala na generalnim urbanističkim planovima, koji obuhvataju samo urbani dio naselja, što smatramo velikim nedostatkom... Budući da se planskom razradom stvaraju, između ostalog, pretpostavke za uređenje građevinskog zemljišta, razvoj novih turističkih, privrednih i ostalih razvojnih zona, kvalitetno planiranje infrastrukture, kao i definisanje koncesionih područja, jasno je da je usvajanje strateške prostorno planske dokumentacije od ključne važnosti za razvoj opština”, piše u Vladinoj informaciji.
 
Ministarstvo održivog razvoja i turizma u više navrata se obraćalo opštinskim službama da ubrzaju izradu prostorno-urbanističkih planova, sa obavezom da se planska rješenja usklade sa PPPNOP koji je prošao javnu raspravu u martu 2016.
 
“Kao primarnu mjeru za unapređenje stanja, Ministarstvo predlaže usvajanje Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje. Odluku o izradi ovog plana Vlada je donijela aprila mjeseca 2011. godine, i on je u fokusu najznačajnijih obaveza Ministarstva, budući da... daje regionalni planski okvir kojim će se l integralno sagledati potencijali i kapaciteti obatnog područja, te kreirati instrumenti za održivi razvoj područja. Kao krajnji rezultat dobiće se strateški dokument koji će definisati sistem organizacije i uređenja prostora obalnog područja, uključujući i uputstva kroz raspored funkcija i zona za pojedine namjene kao i zajedničke standarde ko л rišćenja. Za očekivati je da će procedura upućivanja PPPNOP na usvajanje Skupštini biti završena 5 u prvoj polovini 2017“, stoji u Vladinom dokumentu.