Društvo

Previđene tri lokacije u Baru za vađenje kamenog agregata

by DNEVNE NOVINE | 05:12:2018 | 11:01:22

Ministarstvo ekonomije otvorilo je javnu raspravu za Nacrt Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2019. godinu, a svi zainteresovani mogu sugestije dostaviti do 13. decembra.
 
“Cilj rasprave je da se pribave komentari i sugestije građana, svih relevantnih institucija, predstavnika privrede, nevladinog sektora, kao i stručne javnosti, kako bi se tekst Nacrta Plana unaprijedio prije donošenja od Vlade”, precizira se u pozivu.
 
U dokumentu koji je objavljen na internet stranicama Ministarstva ekonomije, podsjeća se da je Program geoloških istraživanja od interesa za Crnu Goru višegodišnji projekat koji se odnosi na dvije značajne vrste nemetaličnih mineralnih sirovina široke primjene: tehničkograđevinskog kamena, te šljunka i pijeska glacijalnog i glaciofluvijalnog porijekla. Na osnovu ranije prikupljenih podataka, definisana su područja za buduću eksploataciju primamih kamenih agregata u Baru “sa znatnim rezervama na više lokaliteta”. Kako u ovoj opštini nema koncesija za ovaj tip sirovina, iz Ministarstva ekonomije smatraju da će se predloženim lokacijama “obezbijediti tržišna konkurencija kao podsticaj razvoja privrednih aktivnosti”.
 
“Cilj Ministarstva ekonomije je da se davanjem koncesija stvaraju osnove ekonomskog razvoja lokalne zajednice i Crne Gore u cjelini, kroz razvoj i održivu eksploataciju ekonomski isplativih ležišta mineralnih sirovina”, precizira se u Nacrtu Plana koncesija.
 
Kako se dalje navodi u ovom dokumentu, resorno ministarstvo predlaže Vladi da se uvrste tri lokacije u barskoj opštini.
 
Prvo je ležište tehničko-građevinskog kamena Volujica, čije eksploatacione rezerve iznose 8.996.948,40 kubna metra.
 
“Eksploatacijom tehničkograđevinskog kamena na ležištu Volujica izvršila bi se trajna sanacija sjeverne padine i izvršila zaštita infrastrukturnih i suprastrukturnih objekata koji se nalaze u podnožju, a eksploatacijom kamena stvorili bi se uslovi za razvoj lučkih kapaciteta za pretovar i skladištenje suvih rasutih tereta”, stoji u pojašnjenju.
 
U pitanju je sirovina koja se može koristiti za proizvodnju agregata za: beton, asfalt za puteve nižih гаzreda, klasične i savremene podloge za puteve, noseće slojeve puteva od bitumena, tucanik za željeznice i lomljeni kamen za gruba zidanja u niskogradnji i hidrogradnji, uključujući lukobrane.
 
Druga potencijalna koncesija odnosi se na tehničko-građevinski kamen na lokaciji Velja Gorana, a pretpostavlja se da njene rezerve iznose oko 2.700.000 kubnih metara. Krečnjak s ovog mjesta može se koristiti za priozvodnju: betona, podloge za puteve, nosećih slojeva puteva od bitumena i tesanika za gruba zidanja u niskogradnji i hidrogradnji.
 
Treća lokacija je ležište betonita Bijele šume, za koju se navodi da ima procijenjene rezerve kvalitetne mineralne sirovine od 1.430.000 tona, namijenjenog proizvodima za dubinsko bušenje i injektiranje, te proizvodnju punila, pesticida i sredstava za bistrenje pića.
 
“Očekuje se da tržišna potražnja za kamenim agregatom i bentonitima neće biti ograničavajući faktor eksploatacije. Ekonomska ocjena je pokazala da težište kamena Volujica pripada klasi bilansnih rezervi, a kamena na lokalitetu Velja Gorana i bentonite na lokalitetu Bijele šume, koje su preliminarno ispitane, perspektivne su sa aspekta buduće eksploatacije”, zaključak je predloženog plana koncesija kamena u 2019. godini.