Društvo

Kompanija N&R htjela da gradi na državnom zemljištu

| 13:10:2013 | 21:23:26

Ministarstvo održivog razvoja odbilo je da izda građevinsku dozvolu kompaniji N&R iz Bara, jer su tražili da izgrade objekat na parceli koja je 1/1 u državnom vlaništvu, navodi se u rješenju tog ministarstva.
 
Barska kompanija obratila se ministarstvu sa zahtjevom da gradi objekat na parceli broj LZ 110, koju formira dio katastarske parcele 6492/2 katastarske opštine Novi Bar, u zahvatu Prve faze privredne zone. Uz zahtjev su dostavili 19 dokumenata, između ostalog, urbanističko-tehničke uslove, glavni projekat za izgradnju objekta i list nepokretnosti od Uprave za nekretnine Bar za katastarsku parcelu 6492/2.
 
“Ministarstvo je prekinulo postupak izdavanja građevinske dozvole, jer je uvidom u list nepokretnosti Uprave za nekretnine utvrdilo da N&R nema dokaza o pravu svojine na katastarskoj parceli 6492/2 KO Novi Bar. Na toj parceli je utvrđeno pravo svojine Crne Gore, u obimu 1/1, zbog čega su se stekli uslovi za prekid postupka” – navodi se u rješenju koje je potpisao generalni direktor ministarstva Danilo Gvozdenović.
 
Nakon što je ministarstvo utvrdilo da barska kompanija nije vlasnik parcele na kojoj je htjela da gradi objekat, N&R je dostavilo rješenje Uprave za nekretnine, kojim je odbijen zahtjev tog privrednog društva, a odnosi se na potrebu izgradnje objekta i obavljanju djelatnosti u slobodnoj zoni, zaključen između Luke Bar i kompanije N&R.
 
“Nakon razmatranja dodatno priloženih spisa, utvrđeno je da N&R i dalje nema dokaz o pravu svojine, odnosno drugom pravu na građevinskom zemljištu na katastarskoj parceli 6492/2 KO Novi Bar, radi čega je primjenom člana 93 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekta odbijen zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole” – piše u rješenju.
 
Kompanija N&R, prema podacima Centralnog registra, bavi se proizvodnjom, prepakivanjem i skladištenjem motornog ulja.
 
N&R kompani je preduzeće koje su 2011. godine osnovali Aleksandar Nikitović, Miroslav Raković i Predrag Kovačević i koje se bavi proizvodnjom derivata nafte.