Društvo

Počeo ljetnji semestar na Pomorskom fakultetu u Baru

| 15:02:2016 | 18:04:33

ZAKUPLJENI REKLAMNI PROSTOR
 
Na Pomorskom fakultetu u Baru danas je otpočeo ljetnji semestar za 250 studenata osnovnih akademskih studija.
 
Pomorski fakultet u Baru je prva i jedina privatna ustanova u Crnoj Gori koja nudi akademsko obrazovanje u okvirima pomorstva i njegovih pratećih aktivnosti. Nudi obrazovni profil koji nedostaje sistemu visokog obrazovanja Crne Gore i orijentisan je ka obrazovanju visokoškolskih kadrova iz oblasti pomorstva, odnosno nautike, brodomašinstva i lučkog menadžmenta. Fakultet radi po najvišim akademskim standardima, fokusiran na praktičnu primjenjivost stečenog znanja i kontinuirano unaprijeđenje nastave.

 
 
Osnovne akademske studije Fakulteta traju tri godine, odnosno šest semestara, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Crne Gore i Bolonjskom konvencijom i STCW i IMO standardima. Nastavni planovi i programi su rađeni na osnovu trendova obrazovanja u Evropi i kompatibilni su sa sličnim Fakultetima u okruženju i svijetu. Prve godine osnovnih studija na svim studijskim programima imaju zajedničku nastavu uključujući jedan izborni predmet, dok se kroz drugu godinu studija profilišu kao studijski programi - nautika, brodomašinstvo i lučki menadžment.
 
Nastavu na Fakultetu izvode eminentni profesori, stručnjaci iz prakse sa akademskim zvanjima, profesori i instruktori praktične nastave iz oblasti nautike i brodomašinstva. Na Fakultetu je uvedena e-learning Moodle platforma, koja studentima omogućava pristup svim nastavnim materijalima u elektronskoj formi, kao i mogućnost praćenja svih akademskih aktivnosti na Fakultetu.
 
Fakultet obrazuje kadar za potrebe domaćeg i inostranog tržišta rada, vodeći računa da studenti po stečenim znanjima, vještinama i kompetencijama u okviru studijskih programa ni u čemu ne zaostaju za kolegama iz okruženja i svijeta. Studenti koji steknu diplomu Pomorskog fakulteta Bar mogu naći zaposlenje u oblasti nautičke industrije, pomorske djelatnosti (putničkog i teretnog saobraćaja), lučke djelatnosti, pomorske sigurnosti, bezbjednosti i oblaske straže, upravljanje marinama itd.


Pomorski fakultet Bar je rješenjem Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore broj: 04 - 5232/3 od 23.decembra 2014.godine, stekao pravo za održavanje obuka i obnavljanja ovlašćenja za članove posade pomorskih brodova. Na taj način, stvoreni su uslovi da se na jednom mjestu objedini obrazovanje i obuka za potrebe pomorske industrije. Licencom Ministarstva za saobraćaj i pomorstvo Crne Gore stvoreni su uslovi za sticanje 98 različitih obuka i ovlašćenja, što pruža mogućnost da pomorci u okviru Pomorskog fakulteta Bar, koristeći opremu Fakulteta koja se sastoji od nautičkog, mašinskog i GDMSS simulatora, mogu obaviti pripremne obuke i kompletirati sva dokumenta za potrebna polaganja u lučkim kapetanijama Bar i Kotor koja su propisana Pravilnikom o zvanjima i ovlašćenjima u pomorstvu.

 
Sve informacije o nastavi i ostalim aktivnostima, svi zainteresovani mogu pratiti na web sajtu Fakulteta: www.pfbar.me.
 
ZAKUPLJENI REKLAMNI PROSTOR