Spomenici

Spomenici kulture: Manastir Moračnik, Skadarsko jezero, XV vijek

| 28:04:2012 | 18:38:20

Pravoslavni manastir Moračnik nalazi se na istoimenom ostrvu. Njegovo osnivanje vezuje se za početak XV vijeka, a njegova izgradnja prepisuje se Balši III Đurđeviću.

Prvi put se u istorijskim izvorima pominje 1417. godine u povelji Balše III. Manastirski kompleks sastoji se od crkve posvećene Bogorodici, zgrade konaka, trpezarije i četvorospatne kule, koja je na posljednjem spratu imala i malu kapelu. Cijeli kompleks bio je ograđen kamenim zidom. Crkva je bila živopisana, o čemu svjedoče fragmenti fresko-maltera, sačuvani oko prozorskih otvora.

Bogorodična crkva je najmlađa od balšičkih trikonhosa. Izrazito je malih dimenzija, 7,5, a široka 4 m. Osnova trikonhosa je sažeta, sa skoro jednakim oltarskim i zapadnim travejem, čime je potencirana simetričnost zdanja. Gradivo je pritesan kamen, složen u nepravilne horizontalne redove. Ispod svih krovova teče kameni vijenac od zakošenih ploča. U istraživačkim radovima, obavljenim 1985. godine, konstatovano je postojanje pločnika ispred priprate, a na najvišoj tački ostrva otkriveni su ostaci jedne male, jednobrodne crkve. Od svih balšićkih manastira, jedino Moračnik ima kulu.

Danas je na Moračniku povremeno u funkciji saborni hram posvećen Bogorodici Trojeručici, sa paraklisom Svetog Jovana Damaskina i crkvom Preobraženja Gospodnjeg na vrhu ostrva.

Manastir Moračnik je jedan od 13 spomenika kulture druge kategorije u barskoj opštini.