Lična karta

Lokalni javni emiter Radio Bar je društvo sa ograničenom odgovornošću, osnovano kao preduzeće za pružanje informativnih usluga.

Riječ je o elektronskom mediju koji proizvodi radio program i vijesti na internetu.

Sjedište preduzeća je na adresi: Bulevar Dinastije Petrović H14 u Baru.

Radio program se emituje na 91,8 MHz (predajnik: Volujica), 106,7 MHz (predajnik: Bjelasica Virpazar) i 105,6 MHz (predajnik: Možura). Platforma emitovanja: FM.

Vijesti iz Bara se publikuju na sajtu barinfo.me. Na istoj adresi se emituje i program Radio Bara posredstvom livestreama.

radiobar@t-com.me
+382 30 303 124
+382 30 303 128

Direktorica Radio Bara je Vesna Šoškić.

Ukupan broj zaposlenih u LJE Radio Bar d.o.o. je 25, pri čemu su svi radnici na neodređeno vrijeme. Radio zapošljava i tri stalna saradnika, na osnovu Ugovora o djelu. Prosječna starost zapošljenih u firmi je oko 48 godina.

Ukupna površina radnih prostorija, u koju su uključena i dva studija sa propratnim režijama, iznosi 380 m2. Radio Bar d.o.o. nije vlasnik tih prostorija već isključivo korisnik, na osnovu ugovora sklopljenog sa Opštinom Bar, kao osnivačem.

Zakonom o elektronskim medijima čl. 76 i odlukom o LJE Radio Bar d.o.o. član 16 i Statuta čl. 23 utvrđeni su izvori finansiranja Radio Bara. Preduzeće se finansira iz Budžeta Opštine na osnovu zaključenog ugovora o finansiranju određenih programskih sadržaja, iz sponzorstva programskih sadržaja, proizvodnjom i emitovanjem programskih sadržaja, zakupljivanjem oglasnog prostora na sajtu Bar Info, organizovanjem koncerata i drugih priredbi, te iz drugih izvora u skladu sa Zakonom.

Saglasno medijskim zakonima, lokalna uprava je dužna da obezbijedi sredstva za ostvarivanje osnovne djelatnosti Radio Bara i dio finansijskih sredstava za ostvarivanje Ustavom i Zakonom zajamčenih prava na informisanje, a po osnovu Programskih sadržaja Radio Bara koji su značajni za ostvarivanje prava na javno informisanje i obavještavanje građana opštine Bar i ostvarivanje prava pripadnika manjinskih naroda u Opštini, ostvarivanje ljudskih i političkih prava građana i unapređivanje pravne i socijalne države i civilnog društva, razvoj kulture, nauke, obrazovanja i umjetnosti, očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta naroda koji žive u Baru i kulturnog i etničkog identiteta manjinskih naroda i drugih nacionalnih manjinskih zajednica, podsticanje kulturnog stvaralaštva i informisanje lica sa invaliditetom.

Od esnafskih udruženja, JLE Radio Bar je jedino član ULES-a (Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore) još od osnivanja 2004. godine.