Nenezić: Uprkos urgencijama Opštine Bar, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i dalje ne reaguje

Predsjednik Skupštine opštine Bar, Branislav Nenezić se obratio javnosti saopštenjem u vezi sa izgradnjom zatvorenog olimpijskog bazena u Baru.

„Imajući u vidu strateški značaj i cjelokupnu važnost izgradnje zatvorenog olimpijskog bazena u Baru, kako za naš grad tako i za cjelokupnu sportsku infrastrukturu države, Opština Bar je u cilju ponovnog raspisivanja Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje zatvorenog olimpijskog bazena sa pratećim sadržajima u Baru pokrenula postupak pribavljanja urbanističko-tehničkih uslova od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kako bi stvorila uslove za sprovođenje daljih aktivnosti na realizaciji ovog važnog projekta.

U tom cilju smo još 14. septembra 2023. godine predali zahtjev nadležnom ministarstvu za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za lokaciju: urbanistička parcela UP5, zona ‘B’, blok 4, u zahvatu DUP-a ‘Topolica III’ – izmjene i dopune, koju formiraju katastarske parcele br. 4962/1, 6455/2, 4722/2 i djelovi katastarskih parcela br. 4959/10 i 6439/20, sve KO Novi Bar, opština Bar.

Uprkos činjenici da smo nakon inicijalnog zahtjeva iz septembra mjeseca uputili još tri urgencije i to 03. i 30. novembra 2023. godine, kao i 25. januara ove godine, do današnjeg dana Opštini Bar još uvijek nisu izdati urbanističko-tehnički uslovi, iako su rokovi za izdavanje ovih uslova jasno definisani pozitivno pravnim aktima.

Ovim putem i na ovaj način apelujemo na Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine da u što skorijem roku postupe po zahtjevu Opštine Bar u pogledu izdavanja urbanističko-tehničkih uslova, kako bi Opština Bar raspisala i realizovala Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje, kako bi izradili glavni projekat i stvorili sve uslove da već u drugoj polovini ove godine imamo raspisan izvođački tender za ovaj važan infrastrukturni projekat, ne samo za Bar, već i za Crnu Goru“, navodi se u saopštenju.

Share.

Comments are closed.