XVII sjednica SO Bar, prvi dio

Sedamnaesta sjednica Skupštine opštine Bar počela je danas sa 15 tačaka dnevnog reda.

Pored Prijedloga Odbora za izbor i imenovanja, na dnevnom redu zasijedanja lokalnog parlamenta bili su Prijedlozi Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, Odluke o davanju statusa spomen-obilježjima, Odluke o podizanju spomen-obilježja Urošu Toškoviću, Statuta DOO “Kuća maslina” Bar, Odluke o izmjenama Odluke o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra: spomenik prirode “Stabla Stare masline (Olea europea L.) na Mirovici u Baru“, Odluke o kućnim ljubimcima na teritoriji opštine Bar, Odluke o uspostavljanju stvarne službenosti u korist DOO “Dobra gradnja” Podgorica radi polaganja 10 kV priključnog kablovskog voda za potrebe izgradnje trafostanice NDTS 10/0,4 kV, br. 12 Nova, na dijelu urbanističke parcele broj UP 35, u zoni “D“ po DUP-u “llino“ u Baru, Odluke o uspostavljanju stvarne službenosti u korist “Euromix beton” DOO Bar, radi polaganja dva nova 10 kV kablovska voda za potrebe izgradnje trafostanice TS 10/0,4 kV, 1×1000 kVA, “Nova“, na dijelu katastarskih parcela broj: 3197 KO Dobra Voda i 2478/1 KO Pečurice, te Prijedlog Odluke o ustanovljenju stvarne službenosti polaganja elektroenergetskog kablovskog voda u korist Gorana Pajkovića iz Bara radi priključenja objekta na trafostanicu “Nova br. 34“ po DUP-u “llino“ u Baru. Potom slijedi Izvještaj o podržanom biznis planu, iznosu dodijeljenih sredstava, realizovanom projektu i njegovim efektima za 2022.godinu, Informacija o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Bar za školsku 2022/2023. godinu, Informacija o stanju u socijalnoj i dječijoj zaštiti u opštini Bar za 2022. godinu, te Informacija o stanju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u opštini Bar za 2022. godinu, kao i Prijedlog Odluke o ustanovljenju prava stvarne službenosti polaganja elektroenergetskog kablovskog voda u urbanističkoj zoni “A” podzona “A1”, blok “1” u zahvatu DUP-a “Veliki Pijesak” u Baru.

Dnevni red je usvojen sa 19 glasova za.

Potom je predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Asim Andrić obrazložio Prijedloge za sastave novih radnih tijela. Imenovanje novih predsjednika i članova radnih tijela zasnovano je na prijedlozima svih odborničkih klubova, pozicije i opozicije. Sve Odluke su usvojene jednoglasno sa 32 glasa.

Na mjesto u Odboru direktora d.o.o “Lovstvo” Bar ostavku je podnio Mario Vučetić, a za novog člana je imenovan Elmir Duraković. Potom je razriješen Odbor direktora d.o.o. “Lovstvo” Bar, sa 19 za i 1 uzdržanim, a potom je usvojena Odluka o imenovanju novog Odbora direktora d.o.o. “Lovstvo” Bar sa 19 glasova za i jednim uzdržanim glasom.

Na osnovu utvrđenih prijedloga članova Odbor za izbor i imenovanje je utvrdio prijedlog Odluke o imenovanju članova u Odboru direktora d.o.o. “Parking servis” Bar. Za članove Odbora direktora d.o.o. “Parking servis” Bar predloženi su Nikola Đurović, Mario Vučetić, Dražen Radulović, Nermin Kajević i Slavica Pavlović. Odluka je usvojena sa 19 glasova za.

Prije usvajanja odluke za riječ se javio odbornik Radomir Novaković pitajući da li je moguće da u Opštini Bar nema ljude od konkretne struke. On je kazao da nema lično ništa protiv predloženih sugrađana, kao i da je odavno bio protiv da Bar dobije parking servis i trebalo je da ostane takav grad.

Odbornika Momčila Lekovića je interesovalo koliki su tenderi za novi d.o.o., konstatujući da će ovo za lokalnu upravu biti mač sa dvije oštrice uz pitanje kako će građani reagovati na nešto ovako. Plašim se kazao je Leković da će se samo još više produbiti problem sa parkingom u Baru.

Potom se za riječ javio predsjednik Opštine Dušan Raičević ističući da je tačno da u Opštini imaju ljude za jedan ovakav posao i da će ti ljudi sjutra vršiti upravni nadzor nad radom novog preduzeća. 59.000 je koštala Studija koju je opština Bar angažovala i to je taj novac o kojem ste vi govorili, ali isto tako sam ubijeđen da će to preduzeće biti samodrživo. Formiranje ovog preduzeća, definitivno će doprinjeti razvoju saobraćajne kulture. “Dobićemo 300.000 eura donatorskih sredstava za uvođenje “pametnog parkiranja” tako da formiranje ovog preduzeća neće biti na leđima građana”, kazao je predsjednik Raičević.

“Zašto vi tražite od mene da kritikujem neke ljude koje ne želim da kritikujem koji su došli po partijskoj liniji i da li ste mogli makar za dva čovjeka da se raspiše konkurs. Niko ne bježi od obaveza, grad mora da ide dalje i u perspektivi nemojte da dozvolite da se ovakve stvari rade”, rekao je Novaković.

“Tačno je da sam rekao da smo imali donekle uređen sistem parkiranja”, ali od dolaska ove garniture na vlast, poslednjih godina, kreću saobraćajni problemi”, odgovorio je odbornik Leković.

U okviru druge tačke dnevnog reda usvojena je Odluka i opredijeljena sredstva iz stalne budžetske rezerve Opštine Bar za 2024. godinu Romskom savjetu Crne Gore shodno molbi za finansijsku pomoć, u iznosu od 12.000 eura. Navedena sredstva će biti iskorišćena radi otklanjanja posljedica vanrednih okolnosti-požara koji se desio u naselju Polje, ispod brda Volujica 15. februara, kada su tragično stradale četiri osobe pripadnici Romske populacije koji žive na tom području, i to kao pomoć porodicama.

Uvodno izlaganje povodom ove tačke dnevnog reda, imala je sekretarka Sekretarijata za finansije Ivana Backović.

Za riječ se potom javio odbornik Radomir Novaković pitajući kako je koleginica odbornica postala predsjednica MZ Topolica 1.

Predsjednik Skupštine Branislav Nenezić je tokom diskusije zahvalio zbog konsenzusa svim odborničkim klubova u SO Bar, a odluka je usvojena jednoglasno sa 30 glasova.

Potom se prešlo na treću tačku dnevnog reda, Prijedlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježjima. Sekretar Sekretarijata za kulturu Srđan Lekić dao je uvodno izlaganje.

“Prijedlog ove odluke urađen je u skladu sa Programom podizanja spomen-obilježja na teritoriji opštine Bar koji se odnose na davanje statusa spomen-obilježjima. Ova odluka čini evidenciju 38 objekata koji su podignuti poslije 15. novembra 1971. Godine bez odobrenja nadležnog organa, kao i oni objekti za koje se ne može utvrditi da su podignuti prije tog datuma. Ovim objektima može se dati status spomen-obilježja po postupku propisanim Zakonom o spomen obilježjima, shodno čemu su uvršteni u ovaj prijedlog Odluke. Spomen obilježja su posvećena značajnim događajima, istaknutim ličnostima, borcima za slobodu i civilnim žrtvama NOR-a sa teritorije opštine Bar, čime se njeguje i afirmiše kulturno istorijsko nasljeđe i tradicija i doprinosi očuvanju vrijednosti propisanih Zakonom o spomen-obilježjima”, kazao je Lekić.

Odbornica Milena Božović se potom javila za diskusiju u prvom krugu. “Mnogi objekti su lošem stanju i postavila pitanje koji su vaši prioriteti kada je riječ o sanaciji i održavanju spomen obilježja i imate li plan održavanja” pitala je između ostalog ona.

Odbornik Momčilo Leković je konkretno pitao o spomeniku i pristupnom putu u selu Godinje.

“Trećina spomenika je u dobrom stanju, dok su četiri spomen obilježja za konzervaciju i radovi treba da počnu tokom ove nedjelje”, kazao je Lekić.

Odluka je usvojena sa 30 glasova za.

Potom se prešlo na četvrtu tačku, Prijedlog Odluke o podizanju spomen-obilježja Urošu Toškoviću. Prijedlog je obrazložio takođe sekretar Srđan Lekić.

“Razlozi za podizanje spomen-obilježja sadržani su u vrednovanju uspomene na istaknutu ličnost Uroša Toškovića, slikara čiji stvaralački opus predstavlja značajno kulturno naslijeđe za buduće generacije i koji je dao izuzetan doprinos kulturi i društvenom života Bara, kao i cijele Crne Gore” kazao je Lekić.

Odluka je usvojena jednoglasno sa 30 glasova.

Sekretarka Sekretarijata za privredu Marina Trceta je obrazložila prijedlog pete tačke dnevnog reda Prijedlog Statuta DOO “Kuća maslina” Bar.

“Danas je dan da pošaljemo poruku da Kuću masline treba da stavimo u punom kapacitetu”, kazala je između ostalog sekretarka Trceta.

“Statut je opšti pravni akt, a koliko je važan za jedno preduzeće zovu ga i mali Ustav. Mislim da nije posvećena posebna pažnja o biranju i razrješenju Odobra direktora” kazala je između ostalog odbornica Milena Božović.

Odbornik Radomir Novaković je povodom ove tačke rekao da se nada da će na čelno mjesto doći neko iz struke.
“Drago mi je takođe da sam shvatio da su i ovdje karte podijeljene. Meni je ovo stvarno zabavno i uživam, kazao je Novaković.

Odbornica Vesna Drašković je kazala da je dva puta prozvana tokom ovog zasijedanja, istakavši da je Odluka o njenom imenovanju za predsjednicu MZ donijela Skupština.

“Velika sredstva su izdvojena za MZ Topolica 1 za 2024. godinu. Sjajna saradnja sa sekretarom Šušterom kao i građanima je nešto sa čime sam veoma zadovoljna. Imenovana sam za predsjednicu 2022. godine, veliko hvala svima na kvalitetnoj saradnji i trudim se da u skladu sa mogućnostima svima izađem u susret, pokušavajući da uspješno sprovodim sve predviđeno obavezama, kazala je Drašković.

Radomir Novaković nikad ne može biti protiv vas, ali doveden sam u zabludu, kazao je čelnik Biram Bar- Biram Crnu Goru.

“Ali poenta priče je da sam se obratio ovom domu, predsjedniku Skupštine i da sam odgovor dobio krajem decembra prošle godine gdje ne piše da ste vi predsjednica MZ” rekao je Novaković, da tada nije bila član MZ.

Predsjednik Skupštine Branislav Nenezić se potom javio za riječ, rekavši da je siguran da će na čelo “Kuće maslina” doći kompetentna osoba, i biti ljudi iz struke.

“Ono što je važno jeste da se poštuje dogovor. Konstituenti ove vlasti su dvije liste, a što se tiče angažmana trudili smo da dovedemo ljude koji su stručni i žele dobro ovom gradu. Svoj mandat želim da posvetim za dobro svog grada, kazao je Nenezić.

Odbornica Ferida Peročević je kazala da je Statutom definisano dosta toga, a ni jedna tačka djelatnosti nije definisana djelatnost za održavanje Stare masline.

Sekretarka Marina Trceta precizirala je da je kroz plan koji je tada dat na uvid, da se moglo vidjeti sa kojim će se sve baviti Kuća maslina, a zahvalila se odbornici Božović na sugestijama i komentarima.

Ova tačka dnevnog reda usvojena je sa 19 glasova, 9 protiv i jednim uzdržanim.

Potom se prešlo na šestu tačku, Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra: spomenik prirode “Stabla Stare masline (Olea europea L.) na Mirovici u Baru“.

Milo Markoč sekretarijat Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj je kazao da je razlog za donošenje ove odluke sadržan u odredbama člana 34 stav 3 Zakona o zaštiti prirode i člana 43 Statuta Opštine Bar.

“Razlozi koji su uticali na preložene izmjene je taj što su 22.12.2022. godine prestala da postoji organizaciona jedinica – Sekretarijat za komunalno stambene poslove I zaštitu životne sredine. Skupština opštine Bar je na sljedećoj sjednici održanoj 29.11.2023. godine donijela Odluku o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Kuća maslina” od 5.12.2023. godine. S tim u vezi, imajući u vidu djelatnost ovog društva koje se prvenstveno odnosi na maslinarstvo, te da se predmet zaštite odnosi na pojedinačno stablo masline, ocijenjeno je da je svrsishodnije za upravljača imenovati ovo privredno društvo, kazao je između ostalog Markoč.

Odbornik Milan Nešković je kazao da se požurilo sa donošenjem ove Odluke.
“Moje mišljenje je da se prebacuje odgovornost sa Opštine na pravno lice, kazao je Nešković.

Momčilo Leković je kazao da se očigledno želi prebaciti odgovornost na drugog, kao i da u Opštini nemate lice koje bi se bavilo ovom problematikom, uz pitanje da li ovdje prestaju ingerencije Kulturnog centra” rekao je Leković.

Sekretar Markoč je rekao da nema prebacivanja odgovornosti i nikako ne može pobjeći od odgovornosti i mislim da je “Kuća maslina” najbolji referent i da će Stara maslina imati duplu zaštitu, kazao je Markoč.

U drugom krugu povodom ove tačke govorili su odbornici Momčilo Leković, Milan Nešković i Radomir Novaković koji je konstatovao da zbog stečaja Primorke umalo naš grad nije ostao bez Stare masline jer je bila u sklopu nekadašnjeg privrednog giganta.

“Bukvalno možda i ne bi ostali, ali bi otišli na sud, ali smo mi morali da platimo za nju kako bi ostala u našem vlasništvu”, informisao je Novaković.

Markoč je na to odgovorio da Stara maslina nije mogla da uđe u stečajnu masu Primorke, ali jeste zemljište oko nje, dodao je nadležni sekretar.

Sa 19 glasova za i dva uzdržana glasa, Skupština je usvojila izmjene Odluke o proglašenju zaštićenog privrednog dobra, spomenik prirode “Stabla Stare masline na Mirovici.

Sedma tačka dnevnog reda bila je Prijedlog Odluke o kućnim Ijubimcima na teritoriji opštine Bar. Milo Markoč sekretar Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj bio je uvodničar i povodom ove tačke dnevnog reda.

“Ovom odlukom se propisuju uslovi i način držanja kućnih ljubimaca, način postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima, način zbrinjavanja istih, održavanje skloništa za njihovo zbrinjavanje i kontrola njihovog razmnožavanja na teritoriji opštine Bar” kazao je resorni sekretar.

Odbornik Milan Nešković je izrazio bojazan da će ova odluka kao i do sada biti samo mrtvo slovo na papiru.

Odbornik Emir Peričić je kazao da je ova odluka okvir za implementaciju. Ona daje dodatni podstrek za humanizaciju kada je riječ o kućnim ljubimcima. Odluka je kvalitetno urađena sa najvišim evropskim standardima, rekao je gdin Peričić.

U diskusiji je još učestvovala odbornica Vesna Drašković koja je pitala na koji će način Sekretarijat vršiti kontrolu i da li neko od komunalnih policajaca ima pravo da fotografiše kada dođe do nekog narušavanja površina od strane kućnih ljubimaca.

Gdin Markoč je rekao da komunalna policija vrši inspekcijski nadzor, ali smo svjesni da ne možemo kontrolisati sve, ali mi stvaramo samo okvir. Za sve je nadležna Komunalna policija i komunalni policajac ima pravo na fotografisanje, odgovorio je Markoč.

Odluka je donijeta sa 18 glasova za i jednim uzdržanim.

Osma tačka dnevnog reda bila je Prijedlog Odluke o uspostavljanju stvarne službenosti u korist DOO “Dobra gradnja” Podgorica radi polaganja 10 kV priključnog kablovskog voda za potrebe izgradnje trafostanice NDTS 10/0,4 kV, br. 12 Nova, na dijelu urbanističke parcele broj UP 35, u zoni “D“ po DUP-u “llino“ u Baru.

Uvodničar je za ovu tačku kao i za naredne dvije bio je Stefan Šušter sekretar Sekretarijata za imovinu i zastupanje, a bez rasprave je usvojena ova tačka sa 15 glasova za i jednim uzdržanim.

Potom je takođe bet rasprave usvojena deveta tačka dnevnog reda Prijedlog Odluke o uspostavljanju stvarne službenosti u korist “Euromix beton” DOO Bar, radi polaganja dva nova 10 kV kablovska voda za potrebe izgradnje trafostanice TS 10/0,4 kV, 1×1000 kVA, “Nova“, na dijelu katastarskih parcela broj: 3197 KO Dobra Voda i 2478/1 KO Pečurice, sa 17 glasova za i jednim uzdržanim.

Usvojena je i deseta tačka dnevnog reda Prijedlog Odluke o ustanovljenju stvarne službenosti polaganja elektroenergetskog kablovskog voda u korist Gorana Pajkovića iz Bara radi priključenja objekta na trafostanicu “Nova br. 34“ po DUP-u “llino“ u Baru, sa      18 glasova za, bez protiv I uzdržanih     , a u diskusiji je učestvovao odbornik Radomir Novaković. On je pitao sekretara Šuštera šta Opština ima, sem od prihoda. Kako ćete iskontrolisati da oni sve vrate u prvobitno stanje, jer koliko vidim ova Opština ne kontroliše dovoljno koliko bi trebalo. Preventiva je mnogo bolja od kažnjavanja, makar to je moje viđenje, kazao je Novaković.

Odbornik Momčilo Leković je kazao da mi u Baru poslednjih godina imamo velike probleme sa investitorima i zbog toga trebamo biti posebno oprezni.

Odbornica Nikica Purlija je kazala da je osnovno za one koji imaju stanove da trebaju da imaju struju. Treba poželjeti dobrodošlicu svim investitorima, da su dobro došli u naš grad i da se svi osjećaju udobno, a to je i poslednji popis pokazao da je Bar grad u kojem se puno radi i gradi.

Predsjednik Skupštine Branislav Nenezić je kazao da ne kritikujemo sve,, naročito za ono za šta nije nadležna Opština Bar.

Riječ je na kraju ove tačke dnevnog reda uzeo i Dejan Škerović, načelnik Komunalne policije opštine Bar koji je rekao da unutar parcele, odnosno investitora, Komunalna policija sa tim nema ništa.

Sekretar Šušter je kazao da ne bi problematizovao investitore, a bitni su ljudi koji tu žive. Ovo jeste zahtjev investitora, ali tu je i CEDIS koji je zaključio ugovor sa njima. Ovo nije ništa neuobičajeno, kazao je između ostalog sekretar.

Share.

Comments are closed.