Raspisan Konkurs za dodjelu sredstava NVO za 2020. godinu

Opština Bar je raspisala Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2020. godinu koji se u potpunosti ili pretežno realizuju na teritoriji opštine Bar.

Pravo učešća na Konkursu imaju nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Baru.

Ukupan iznos sredstava opredijeljenih Budžetom Opštine Bar za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini iznosi 77.000 €, od čega se 60% (46.200 €) raspodjeljuje za finansiranje projekata nevladinih organizacija na osnovu Konkursa, dok je 40% ukupnog iznosa (30.800 €) opredijeljeno za finansiranje programa nevladinih organizacija koje za Opštinu Bar imaju poseban status, shodno članu 3 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama.

Najviši iznos sredstava koji se na osnovu Konkursa dodjeljuje nevladinoj organizaciji za prijavljeni projekat ne može iznositi više od 10% od ukupno opredijeljenih sredstava koja se raspodjeljuju na osnovu Konkursa (4,620€).

Projekat nevladine organizacije se, po pravilu, finansira u iznosu koji ne može biti manji od 80% od iznosa sredstava navedenog u prijavi na Konkurs.

Nevladina organizacija može konkurisati za ukupan iznos ili za dio iznosa sredstava za realizaciju  aktivnosti iz projekta i dužna je da to naznači.

Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta, s tim da se mogu dodijeliti sredstva za finansiranje samo jednog projekta.

Sredstva se raspodjeljuju za finansiranje projekata nevladinih organizacija koji doprinose ostvarenju ciljeva utvrđenih u strateškim dokumentima Opštine Bar. Odlukom predsjednika Opštine utvrđene su sljedeće prioritetne oblasti za 2020.godinu u kojima će se pružati finansijska podrška za realizaciju projekata nevladinih organizacija: Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava; Društvena briga o djeci i mladima; Nauka, umjetnost, kultura i tehnička kultura.

6. Prijava na Konkurs podnosi se na propisanom obrascu koji se može dobiti u Građanskom birou Opštine Bar ili preuzeti sa web sajta  www.bar.me.

Uz prijavu se prilaže sledeća dokumentacija:

– četiri štampane i jednu elektronsku verziju (na CD-u) projekta sa kojim nevladina organizacija konkuriše za dodjelu sredstava;

– dokaz (rješenje) da je nevladina organizacija registrovana u Crnoj Gori i da ima sjedište u opštini Bar;

– kopija finansijskih izvještaja (bilans stanja i bilans uspjeha) za posljednju fiskalnu  godinu (osim ako organizacija nije registrovana u godini kada je Konkurs raspisan);

– izvještaj o realizovanim projektima u prethodnoj godini,zaključno sa danom raspisivanja Konkursa;

– garanciju (izjavu) ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da od drugog donatora nijesu odobrena niti dobijena sredstva ili dio sredstava za realizaciju projekta koji  kandiduje;

– izjavu ovlašćenog lica da li je nevladina organizacija kandidovani projekat već predala drugom donatoru na razmatranje u prethodnom periodu ili u vrijeme predaje na Konkurs.

Prijava na Konkurs, sa pratećom dokumentacijom, podnosi se u zapečaćenoj koverti,sa naznakom „Za Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim oganizacijama”  i predaje u Građanskom birou Opštine Bar.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljavanja, odnosno do 25. marta 2020. godine.

Bodovanje projekata vrši Komisija, kao i jedan nezavisni procjenjivač,prema kriterijumima iz člana 25 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama. Na osnovu prosječne ocjene projekta Komisija utvrđuje rang listu.

Komisija je odredila 10. marta 2020. godine Info dan, tokom kojeg će informisati zainteresovane nevladine organizacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkurs. Info dan će se održati u zgradi Opštine Bar – sala 10+ u terminu od 11.00 do 14.00 sati.

Komisija će u roku od deset dana od dana zatvaranja Konkursa objaviti na web sajtu Opštine Bar listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu dokumentaciju, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke i poziv da istu dopune u roku od pet dana od dana objavljivanja liste. Komisija donosi  Odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama u roku od 30 dana od dana zatvaranja Konkursa.

Share.

Comments are closed.