SO Bar: Usvojen Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju doo LJE Radio Bar

U popodnevnom nastavku sjednice SO Bar, na redu je bio Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio Bar”. Obrazložio ga je v.d. sekretara Sekretarijata za kulturu Srđan Lekić.

“U Odluci o osnivanju doo LJE ‘Radio Bar’ , član 29 mijenja se i glasi da su ovlašćeni predlagači za imenovanje članova Savjeta javne službe iz oblasti kulture i sporta, čiji je osnivač SO Bar, obrazovne institucije, NVO sa sjedištem na teritoriji opštine Bar iz oblasti medija, zaštite ljudskih prava i sloboda, zaštite prava djece i porodice i osoba sa invaliditetom, zaštite prava i ekologije, Turističke organizacije Bara, kao i mjesne zajednice. Ovlašćeni predlagači iz stava 1 ovog člana predlažu po jednog kandidata za imenovanje Savjeta.

Poslije člana 30, dodaje se član koji glasi da članovi Savjeta imaju pravo na mjesečnu naknadu u visini utvrđenoj za odbornike u SO Bar, s tim što se taj iznos za predsjednika Savjeta uvećava za 25 posto.

Imenovanje članova Savjeta u skladu sa ovom odlukom vršiće se nakon prestanka mandata pojedinim sadašnjim članovima Savjeta”, kazao je Lekić.

Odbornica Ferida Peročević je pitala koliko su do sada članovi Savjeta imali naknadu i zašto se to sada mijenja, kao i zašto se predlaže da u Savjetu bude predstavnik Turističke organizacije. Smatra da Radio Bar treba da bude potpuno nezavisan od političkog uticaja.

Milan Nešković je kazao da u staroj Odluci piše da jednog kandidata za Savjet Radio Bara predlažu javna preduzeća, ustanove, organizacije iz oblasti kulture, sporta i turizma, čiji je osnivač Opština Bar.

“I tu smo imali člana iz Turističke organizacije, pa se bojim da je izmjena urađena da bi se došlo do preglasavanja u Savjetu”, izrazio je sumnju Nešković.

U vezi sa naknadama, pitao je da li je novac koji treba da se da članovima Savjeta predviđen sredstvima koja su opredijeljena iz Budžeta, ili treba da se da novi iznos, kao i da li će članovi Savjeta naknade dobijati svakog mjeseca ili samo onda kada budu zasjedali.

“Koliko znam, Radio Bar ima problem sa finansijama, pa mislim da je novac koji dobija dovoljan za njihove redovne aktivnosti, tako da se pitam da li bi ove naknade opteretile njegov rad”, kazao  je Nešković.

Vesna Drašković je kazala da nije primijetila da Radio Bar, čiji program redovno prati, nije nezavisan medij, što neki odbornici smatraju.

Odgovarajući na postavljena pitanja, Srđan Lekić je rekao:

“U vezi sa članom Savjeta iz redova MZ, to rješenje je bilo i u prethodnoj odluci, a što se člana Savjeta iz TO Bar tiče, smatram da je taj predlog opravdan s obzirom da je Bar turistički grad, da je turizam primarna turistička grana, jer je isto urađeno i u drugim opštinama, kao recimo u Budvi. Do sada su članovi Savjeta primali naknadu od 50 eura, a predsjednica 100 eura. To nije slučaj ni u jednom preduzeću čiji je osnivač Opština, pa je s te strane to opravdano. S druge strane, Opština finansira LJE ‘Radio Bar’, shodno Ugovoru za usluge programskog sadržaja, ne finansiraju se plate i naknade”.

Peročević smatra da nije dobro da u Savjetu budu predstavnici MZ ili TO, jer su na čelu tih organizacija članovi partija koji će i predložiti članove za Savjet.

Predsjednik SO Bar Branislav Nenezić je kazao da mu je žao što “danas nije tu niko iz Radio Bara” i ustvrdio da je “Radio Bar jedan od najnezavisnijih medija u Crnoj Gori”.

“To se može vidjeti i u programu i na sajtu. Mislim da je jednaka zastupljenost i svih političkih partija i svih činilaca na teritoriji opštine”, istakao je Nenezić.

Nikica Purlija je kazala da su svi organi upravljanja bitni u funkcionisanju društava.

“Ovdje se sa velikom lakoćom, i politički napadačkom strašću, upire u ljude koji su ostvareni i koji nisu lako došli na funkcije na kojima se nalaze. Ukoliko poznajete zakon, treba da znate da su u tim organima ljudi sa velikom odgovornošću. Zato molim kolege da se sa malo više uvažavanja odnose i prema ovom domu i prema odbornicima, kao i prema ljudima koji se nalaze u odborima direktora i direktorima”, istakla je Purlija.

Asim Andrić se nije složio sa konstantacijom odbornice Peročević da se za članove Odbora i Savjeta biraju predstavnici DPS.

Milan Nešković je pitao za pojašnjenje da li će članovi Savjeta kojima ističe mandat primati naknadu od 200 eura, a oni kojima nije prestao, po starom. Još jednom je upitao da li se posebno treba predvidjeti novac za ove naknade.

Za Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio Bar“ glasalo je 19 odbornika, a tri su bila “uzdržana”.

Share.

Comments are closed.