Spomenik prirode: Park Dvorca kralja Nikole

Nije istorijski potvrđeno, ali lokalna legenda veže ime knjaževo i dolazak mornara iz svih krajeva svijeta za nastanak parka sa egzotičnim stablima iza Dvorca. S obzirom da je Dvorac knjaz/kralj Nikola koristio kao ljetnju rezidenciju, namjenivši je da mu bude mjesto za opuštanje i odmor, velika pažnja posvećena je planskom uređenju parka koji je formiran oko Velikog dvorca.

Dvorski park ima pravougaonu osnovu, užom stranom je orijentisan ka moru. Ispred Dvorca, simetrično je oblikovan sa dvije elipsoidne leje na kojima su postavljeni zasadi visokih palmi, a između njih se na postamentima nalaze autentične kamene dekorativne žardinjere. Ispred glavnog ulaza u Dvorac i nalazi se centralna kružna leja sa patuljastom palmom.

Na zadnjoj strani parka ostvarena je asimetrična kompozicija parkovskih površina. Središnja aleja, koja je u osi sa malom ulaznom kapijom, dijeli parkovsku površinu na dva dijela sa zanimljivim nepravilnim spletom staza sa jedne i druge strane, duž kojih se pružaju žive ograde sa zelenim masivom, travnjacima i parkovskim zasadima koji čine raznovrsne i rijetke vrste mediteranskog rastinja. Sadržaje ovog interesantnog hortikulturnog ambijenta upotpunjuje i kružna fontana u sjeverozapadnom dijelu parka, na žalost, odavno van upotrebe.

Park čine različite vrste lišćara, zimzelenog drveća, palmi, šiblja, puzavica… U njemu se nalazi i nekoliko prirodnih rijetkosti za ovo područje, poput hrasta plutnjaka koji je interesantan za posjetioce, kao i veličanstvenih pinija koje svojim krošnjama natkriljuju staze u prednjem dijelu parka.

Share.

Comments are closed.