Backović: Najvažnije kategorije prihoda bilježe rast

“Prihodi budžeta opštine u 2019. godini ostvaruju se planiranom dinamikom i na dan 19. novembra realizovano je 16.922.943 eura, što predstavlja 80,6% od ukupno planiranog budžeta za ovu godinu, odnosno 1,9% više u odnosu na isti period prethodne godine”, kaže zadovoljno sekretarka Sekretarijata za finansije mr Ivana Backović.

Izvorni prihodi budžeta, dodaje ona, ostvareni su u iznosu od 14.699.026 eura ili 17,6 % više u odnosu na isti period prethodne godine, uprkos činjenici da su u ovoj godini usvojena nova zakonska rješenja, čijom primjenom su opštine ostale uskraćene za određene prihode.

Sve najznačajnije kategorije prihoda zabilježile su rast u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od naknada uvećani su za 92,1% u odnosu na uporedni period. Najveći iznos ostvaren je po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – komunalije, koja je realizovana 95,4% u odnosu na plan. Prihodi od poreza, posmatrani u ukupnom iznosu, ali i pojedinačno, zabilježili su uvećanje u odnosu na 2018. godinu. Najveći iznos poreskih prihoda ostvaren je od poreza na nepokretnosti, koji je na dan 19. novembra ostvaren u iznosu od 5.382.072 eura što predstavlja 79,1% planskih predviđanja.

“U Sekretarijatu za finansije redovno se prate ostvarivanja primitaka i usaglašava izvršenje izdataka prema utvrđenim prioritetima, a u skladu sa raspoloživim sredstvima, pri čemu se vode principom racionalizacije svih vidova potrošnje.

Kada je u pitanju porez na nepokretnosti, kao sopstveni prihod sa najvećim procentom učešća u ukupnom budžetu, opština je u julu, u namjeri da poreskim obveznicima olakšamo uvid u poresko zaduženje, kreirala aplikaciju za provjeru zaduženja elektronskim putem”, kaže Backović.

To je urađeno sa ciljem da vlasnici nepokretnosti na teritoriji opštine Bar, na brz i jednostavan način izvrše uvid u svoje poresko zaduženje, ukucavanjem matičnog broja. Aplikacija je postavljena na zvaničnom web sajtu opštine Bar i do sada je zabilježeno skoro 2.700 ulazaka.

“Planiramo i da uvedemo novo softversko rješenje, koje će biti uvezano sa registrom Uprave za nekretnine PJ Bar, čime će Sekretarijatu za finansije biti omogućeno da na brz i efikasan način mijenja, ali i širi baze poreskih obveznika”, kaže Backović.

Pripremljena je nova odluka o porezu na nepokretnosti.

“Poreske stope zadržane su na istom nivou, iako je zakonski bilo moguće izvršiti njihovo povećanje. Zato sa ponosom možemo da konstatujemo da je Bar jedna od opština sa najnižim poreskim stopama, čime smo pokazali da razmišljamo o potrebama svojih građana – vlasnika nepokretnosti“, ističe Ivana Backović.

Share.

Comments are closed.