Skupština opštine

Skupština Opštine je predstavnički organ građana Opštine koji poslove iz svoje nadležnosti vrši u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Mandat Skupštine traje četiri godine.

Skupštinu čine 37 odbornika koje biraju građani na osnovu slobodnog, opšteg, jednakog i neposrednog biračkog prava, u skladu sa zakonom.

Predsjednik Skupštine opštine Bara je mr Milena Božović (Biram CG).

Sekretar Skupštine opštine je Aleksandra Grabež, rođena 14. jula 1978. godine u Baru.