Opštinska uprava

Opštinsku upravu čine predsjednik, potpredsjednici, glavni administrator i menadžer.

PREDSJEDNIK OPŠTINE je izvršni organ Opštine.

Predsjednika Opštine bira Skupština na vrijeme od četiri godine, većinom glasova ukupnog broja odbornika.

Broj mandata predsjednika Opštine nije ograničen.

Predsjednik Opštine Bar je Dušan Raičević (DPS).

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE biva imenovan ili razriješen od strane predsjednika Opštine, uz saglasnost Skupštine.

Za svoj rad potpredsjednik odgovara predsjedniku Opštine i Skupštini.

Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika Opštine u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti i vrši druge poslove koje mu predsjednik povjeri. Mandat potpredsjednika Opštine traje koliko i mandat predsjednika Opštine, ukoliko zakonom nije drukčije određeno.

Potpredsjednici Opštine su mr Tanja Spičanović (DPS) i Stevo Novaković (Biram CG).

GLAVNI ADMINISTRATOR biva imenovan i razriješen od strane predsjednika Opštine.

Imenuje se na osnovu javnog oglašavanja, na vrijeme od 4 godine. Glavni administrator za svoj rad i rad službe glavnog administratora odgovara predsjedniku Opštine i Skupštini.

Glavni administrator koordinira rad organa lokalne uprave i službi; stara se o zakonitosti, efikasnosti i ekonomičnosti njihovog rada; daje stručna uputstva i instrukcije o načinu postupanja u vršenju poslova; daje mišljenje na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova organa lokalne uprave i službi; vrši druge poslove koje mu povjeri predsjednik Opštine, vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom. Glavni administrator ima ovlašćenja drugostepenog organa u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine.

Glavni administrator u Opštini Bar je Zoran Radojičić (DPS).

MENADŽER biva imenovan i razriješen od strane predsjednika Opštine.

Imenuje se na osnovu javnog oglašavanja, na vrijeme od 5 godina. Menadžer za svoj rad i rad službe odgovara predsjedniku Opštine.

Menadžer Opštine Bar je mr Ćazim Alković (Biram CG).