Backović: Nadamo se da će Opština Bar biti u mogućnosti da redovno izmiruje sve obaveze

Iako je epidemija koronavirusa uticala na visinu prihoda, u barskoj lokalnoj upravi se nadaju da će nakon sezone budžet biti značajnije popunjen. Sekretarka za finansije Ivana Backović je, gostujući u programu Radio Bara, izrazila nadu da će i u narednom periodu Opština Bar biti u mogućnosti da redovno izmiruje sve obaveze.

RB/BI: Jeste li zadovoljni stepenom ostvarenih prihoda za prvih sedam mjeseci ove godine? Poznato je da su 2019. postignuti odlični rezultati, što se desilo uprkos činjenici da su usvojena nova zakonska rješenja, čijom primjenom su crnogorske opštine ostale uskraćene za određene prihode…

BACKOVIĆ: Situacija izazvana epidemijom koronavirusa značajno je uticala na slabije ostvarenje svih budžetskih prihoda u odnosu na prethodnu godinu, kada smo zaista ostvarili dobre rezultate, kao što ste i primijetili. S obzirom da je privreda u Baru sezonskog karaktera, te da rješenja za porez na nepokretnosti dospijevaju za plaćanje u III i IV kvartalu, očekujemo bolje ostvarenje prihoda u mjesecima koji su pred nama.

RB/BI: U kojim kategorijama prihoda bilježite dobre rezultate?

BACKOVIĆ: Slabije ostvarenje prihoda bilježimo po svim osnovama, izuzev prihoda po osnovu koncesionih naknada, koji se ostvaruju nešto bolje u odnosu na planska predviđanja.

RB/BI: Kakva je situacija što se tiče prihoda od poreza i kako stojite sa naplatom poreza na nepokretnosti, prate li oni planska predviđanja?

BACKOVIĆ: Prihodi od poreza se slabije ostvaruju u odnosu na plan. Kao što ste upoznati, Poreska uprava je omogućila odlaganje plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica, što je direktno uticalo na smanjenje ostvarenja ovog prihoda. Takođe, Skupština Opštine Bar je na sjednici od 18.05.2020. godine usvojila niz zaključaka kojim je omogućeno poreskim i taksenim obveznicima oslobađanje plaćanja dijela obaveza u periodu trajanja privremenih mjera Vlade Crne Gore, što je takođe uticalo na smanjenje ostvarenja prihoda.

Porez na nepokretnosti, kao najvažniji sopstveni prihod, bilježi najslabije ostvarenje kada su u pitanju poreski prihodi. Važno je istaći da se značajan dio ovog prihoda ostvaruje od nerezidenata, koji posjeduju nepokretnosti na teritoriji opštine Bar, a koji uslijed trenutne epidemiološke situacije i zatvorenih granica, nisu u prilici da zaprime poresko rješenje i uredno izmire obavezu. Sa druge strane uručivanje poreskih rješenja počelo je da se vrši početkom jula mjeseca, te je još uvijek rano prognozirati ostvarenje ovog prihoda.

RB/BI: Da li je porez poskupio?

BACKOVIĆ: Obračun poreza zavisi od tržišne vrijednosti nepokretnosti. Tržišnu vrijednost metra kvadratnog nepokretnosti za opštinu Bar, ovaj organ dobija u skladu sa Uredbom o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti i ona između ostalih kriterijuma najviše zavisi od prosječne tržišne cijene kvadratnog metra novoizgrađenog objekta, koju objavljuje Uprava za statistiku Crne Gore – Monstat. U ovoj godini došlo je do povećanja poreza upravo zbog povećanja cijene kvadratnog metra novoizgrađenog objekta u godini koja prethodi godini za koju se porez utvrđuje, a koju je utvrdio Monstat, dok su poreske stope propisane Odlukom o porezu na nepokretnosti uglavnom ostale nepromijenjene.

RB/BI: Odobravate li neke olakšice za poreske obveznike po pitanju naplate poreza na nepokretnosti?

BACKOVIĆ: Poreske olakšice ostvaruju svi poreski obveznici u skladu sa Zakonom o porezu na nepokretnosti i Odlukom o porezu na nepokretnosti. Uvažavajući situaciju izavanu epidemijom COVID- 19, svim poreskim obveznicima koji nisu izmirili poresku obavezu, dakle poreskim dužnicima, odloženo je izvršenje prinudne naplate dospjelih poreskih obaveza, na period od 150 dana, počev od 18.03.2020. godine.

RB/BI: Kakvo je stanje u Budžetu, hoće li Opština moći da, s obzirom na aktuelnu situaciju, servisira svoje obaveze, između ostalog i plate?

BACKOVIĆ: Kao što znate, u vrhu prioriteta Opštine Bar, u proteklom periodu bilo je izmirivanje obaveze po osnovu Ugovora o reprogramu poreskih obaveza na ime poreza i doprinosa na zarade zaposlenih u lokalnoj upravi, te preduzećima „Komunalne djelatnosti“ i „Vodovod i kanalizacija“, potpisanim 2015. godine sa Ministarstvom finansija na iznos od 6,3 miliona eura na period od 5 godina. Ove obaveze su redovno izmirivane u mjesečnim anuitetima i posljednja rata je plaćena u junu ove godine. Samo u toku 2020. godine po ovom osnovu isplaćena su sredstva u iznosu od blizu 950.000,00 €, čime smo pokazali veliku fiskalnu disciplinu.

Iako je evidentno slabije ostvarenje prihoda, za sada uspijevamo da uredno isplaćujemo zarade zaposlenima i dotacije preduzećima čiji je osnivač Opština Bar. Uz racionalizaciju troškova, a kako bi se održala budžetska ravnoteža, nastojaćemo da se i u narednom periodu odgovorno odnosimo prema opštinskim finansijama i uredno izmirujemo dospjele obaveze.

RB/BI: U Sekretarijatu za finansije prošle godine započeta je realizacija projekta izmjene postojećeg softvera za porez na nepokretnosti novim, savremenim softverom. Koje benefite donosi ta novina?

BACKOVIĆ: Prethodne godine započeta je realizacija projekta izmjene programa za porez na nepokretnosti koji, pored unaprijeđenja funkcionalnosti koje su postojale i u ranijem programu, treba da omogući uvezivanje sa bazom Uprave za nekretnine Crne Gore i geoportalom, sa ciljem da se poboljša evidencija u Registru oporezivih nepokretnosti na teritoriji opštine Bar. Dakle, benefiti su proširivanje baze obuhvatanjem novih, do sada neoporezivih površina  i brža i lakša obrada podataka. Riječ je o savremenoj platformi koja će i naradnih godina moći da se dograđuje i dalje prati trendove u ovoj oblasti. Takođe, sa ciljem da se poreskim obveznicima omogući da na jednostavniji način izvršavaju svoje dospjele obaveze, uskoro će biti omogućeno i elektronsko plaćanje poreza na nepokretnosti i turističke takse, kroz aplikaciju koja je od prošle godine dostupna na sajtu Opštine Bar.

RB/BI: Realizovan je i projekat unaprjeđenja programa za prirez porezu na dohodak fizičkih lica. Šta to u praksi podrazumijeva?

BACKOVIĆ: To u praksi znači da je unaprjeđenjem programa omogućena bolja evidencija u bazi. Nastojaćemo da u narednom periodu dodatno unaprijedimo program, kako bi  omogućili poreskim obveznicima podnošenje poreskih prijava i elektronskim putem, sa ciljem skraćivanja procedura, ali i daljeg unaprjeđenja evidencije i kontrole ovog prihoda.

RB/BI: U saradnji sa Turističkom organizacijom Bar započeta je izrada Programa za utvrđivanje i naplatu članskog doprinosa. Zbog čega je to važno?

BACKOVIĆ: Članski doprinos je prihod koji plaćaju pravna, fizička lica i preduzetnici odnosno društva koja obavljaju turističku, ugostiteljsku i/ili sa turizmom neposredno povezanu djelatnost, a koji na teritoriji Opštine Bar imaju svoje sjedište ili organizacionu jedinicu. Prihod ostvaren od članskog doprinosa dijeli se 60% Turističkoj organizaciji opštine Bar i 40% Nacionalnoj turističkoj organizaciji, a za utvrđivanje, kontrolu i naplatu zadužen je Sekretarijat za finansije. Izrada navedenog programa ima za cilj da omogući bolju evideniciju i naplatu ovog prihoda, koji se isključivo koristi za finansiranje aktivnosti turističke organizacije i promociju turizma u Baru.

Cilj koji želimo da ostvarimo uvođenjem svih ovih novina jeste efikasnija naplata prihoda, koja stvara mogućnosti za kvalitetnije pružanje usluga našim građanima, što je od opšteg interesa. Cijeneći tu činjenicu, kao i potrebe građana, ali i zaposlenih, pokrenuti su navedeni projekti, kako bi se unaprijedili uslovi rada, ali prije svega olakšalo poreskim obveznicima da izmiruju svoje obaveze.

Share.

Comments are closed.