Đelović: Aktivnosti Caritasa BN prilagođene novonastalom trenutku

“Trenutna situacija nas je zatekla poprilično nenadano i nespremno, ali su se aktivnosti Caritasa BN prilagodile novonastalom trenutku. Kao što je odranije poznato, značajan segment našeg rada jeste program brige o starima i bolesnima na području opštine Bar i ogleda se kroz različite modele,  poput njege i pomoći u kući za starije osobe, vešeraja, dnevnog boravka i asistivne tehnologije, koja je među posljednjima razvijena kao model podrške“, izjavio je u programu Radio Bara koordinator Caritasa Barske Nadbiskupije Marko Đelović.

“Potrebe naših korisnika su se generalno promijenile i prilagodile novonastaloj situaciji. U skladu sa propisanim mjerama, naše gerontodomaćice i njegovateljice više ne pomažu u kućnim poslovima, već   dostavljaju potrebne proizvode, lijekove, pomažu u zahtjevima za produženje terapije i sl. Starijim  osobama preporučuju da ostanu kod kuće, a na to ih kroz svakodnevne aktivnosti stalno podsjećamo”, rekao je Đelović.

Jedan od modela podrške starijim osobama – kuhinja – u Caritasu BN je funkcionisala za sve one koji su stariji i slabog materijalnog stanja, a bio im je neophodan topli obrok. I te potrebe su prilagođene sadašnjoj situaciji, pa se obroci distribuiraju do starijih osoba, a posluživanje toplog obroka u dnevnom boravku je obustavljeno. Hrana se distribuira u jednokratnoj ambalaži, tako da je korisnici nakon što obrok iskoriste, odlažu u korpu za otpatke.   

Đelović je istakao da je i u ovom trenutku nastavljena komunikacija i saradnja sa lokalnom samoupravom, Centrom za socijalni rad, Domom zdravlja Bar.

Caritas BN je početkom godine dobio licencu za obavljanje djelatnosti u domenu socijalne i dječje zaštite za obavljanje brige o starim i bolesnim osobama, i to za servis “pomoć u kući”. “S tim u vezi realizujemo  preporuke Ministarstva rada i socijalnog staranja i pozivamo nezaposlene u dijelu socijalne i dječje zaštite, da budu spremni u pružanju podrške najranjivijim grupama u toku pandemije”: “Sve naše sadašnje aktivnosti su prilagođene starijim osobama i osobama sa invaliditetom, u skladu sa mjerama koje propisuju nadležne institucije“.

S druge strane, Caritasova mreža koja obuhvata dosta široku lepezu na području cijelog svijeta, odnosno četrdeset pet na nivou Evrope, donijela je svoje smjernice, posebno u domenu rada sa starijim osobama. “U tom smislu smo u obavezi, da obavljajući svakodnevne aktivnosti, pripazimo na osobe koje rade  u našim službama. Pažljivo upravljamo ljudskim resursima i štitimo profesionalce i volontere, sprječavajući da ne sagore na terenu i ostanu bezbjedni, zbog povećanog broja poziva i potreba korisnika”, kazao je Đelović.

“Sredstva kojima raspolaže Caritas BN, a koja su omogućena kroz određene projekte, su nam na raspolaganju i realizuju se kroz navedene  aktivnosti. No, s obzirom da su okolnosti promijenjene,  potreba za dodatnim sresdstvima svakako postoji, posebno za ciljne grupe sa kojima radimo. Nadamo se da ćemo naći donatore koji će u tom dijelu pokriti finansijske potrebe.

Caritas BN je započeo realizaciju i višegodišnjih projekata, kojima ćemo se vratiti nakon vanrednih okolnosti. To je značajan broj inicijativa koje imaju za cilj da unaprijede kvalitet života osoba sa invaliditetom, starijim osobama, ili osobama koje imaju problema sa mentalnim zdravljem. Postoji grupa sa kojom je realizacija ovog projekta već u toku, ali u sadašnjim uslovima je u mirovanju i biće nastavljena u narednom periodu.

Jedan od započetih projekata odnosi se na dnevni boravak za starije osobe, kroz liniju sistema podrške dječje i socijalne zaštite i finansijsku podršku Evropske unije. Njegov nosilac je Caritas Barske nadbiskpije, a Opština Bar partner u realizaciji, uz licencu koja će biti odobrena. Sa kolegama iz Opštine Bar planiramo naredne aktivnosti, za naredne mjesece, tako je i inače planirano  dinamikom samog projekta. Druga aktuelna oblast rada jeste rad sa osobama koje imaju problem sa mentalnim zdravljem. U tom smislu, Caritas BN pokušava doprinijeti procesu deinstitucionalizacije, odnosno kreiranju određenog broja servisa podrške za tu ciljnu grupu. U saradnji sa Domom zdravlja Bar realizujemo kućne posjete za osobe koje imaju problema sa mentalnim zdravljem, ali je i to prilagođeno sadašnjoj situaciji”, istakao je Đelović u programu Radio Bara.

Korisnicima Caritasa Barske nadbiskupije i građanima Bara, koordinator ove organizacije Marko Đelović, na kraju je poručio da se pridržavaju propisanih mjera i da “svi damo lični doprinos, kako bi tešku situaciju prošli sa što manje posljedica”.

Share.

Comments are closed.