Gvozdenović: Opština će subvencionirati izradu fasada na zgradama

“Kampanjama u koje su uključeni građani, nabavkom komunalne opreme, te donošenjem normativnih akata i uz podršku lokalne uprave činimo sve da naš grad bude čist i lijep”, kaže sekretar Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Vesko Gvozdenović.

Poseban odjek imala je kampanja “Naš Bar – čist grad“ čiji je cilj edukacija najmlađih, ali i promocija aktivnosti koje lokalno komunalno preduzeće sprovodi.

“Najveće interesovanje izazvala je akcija podjele 500 zelenih kanti za odlaganje otpada u prigradskim naseljima sa ciljem efikasnijeg odvoza otpada po sistemu ‘od vrata do vrata’ i prevazilaženja problema nastalih usljed nedostatka lokacija za postavljanje standardnih kontejnera. Vrijednost nabavke iznosila je 9.500 eura, a nosioci aktivnosti bili su Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, Služba komunalne policije, DOO Komunalne djelatnosti i Turistička organizacija”, kaže Gvozdenović.

Nabavljeno je 100 standardnih kontejnera u cilju prevazilaženja problema nedostatka posuda za odlaganje otpada, u vrijednosti od 28.000 eura. Takođe, u centru grada ugrađena su dva polupodzemna kontejnera kapaciteta po 5 m3, koje je opštini donirala kompanija “Alegrina NS”, a čija je ukupna vrijednost 9.500 eura bez PDV-a.

Gvozdenović kaže da će nastaviti obnovu komunalne opreme.

“Do kraja godine očekuje se nabavka polupodzemnih kontejnera u vrijednosti od 50.000 eura, prije svega zbog višestrukih prednosti koje pruža ovakav tipa posuda. Sa jednim polupodzemnim kontejnerom, u zavisnosti od njegove zapremine, mijenjamo od tri do pet standardnih zapremine 1,1 m3. Takođe, ti kontejneri zauzimaju minimalnu površinu, smanjuju koncentraciju neprijatnih mirisa, imaju duži životni vijek eksploatacije i uz primjenu specijalnog vozila značajno skraćuju vrijeme pražnjenja”, objašnjava on.

Budžetom Opštine za 2020. godinu biće planirana nabavka specijalnog vozila za pražnjenje podzemnih i polupodzemnih kontejnera, kako bi stvorili neophodne uslove da DOO Komunalne djelatnosti može na efikasan način pružati uslugu sakupljanja i transporta otpada. Na ovaj način lokalna uprava želi da podstakne i druge subjekte – investitore, hotelijere, maloprodajne lance i ostale da se opredijele za nabavku i ugradnju takve vrste posuda za odlaganje otpada.

“Planirana je izrada projekta za reciklažno dvorište na lokaciji kod stare škole ‘Meksiko’. Nakon definisanja predračunske vrijednosti izgradnje, opština ce u zavisnosti od dinamike priliva budžetskih sredstava donijeti odluku o početku realizacije. Reciklažno dvorište predstavlja fiksno mjesto za izdvojeno odlaganje raznih vrsta opasnog i neopasnog otpada koji nastaje u domaćinstvima. Tu se razvrstavaju i privremeno skladište posebne vrste otpada koje se mogu ponovo upotrijebiti u proizvodnim procesima”, objašnjava Gvozdenović.

Kada je u pitanju normativna djelatnost, poslije dužeg vremena usvojena je Odluka o pijacama, a do kraja godine očekuje se usvajanje odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade, odluke o sufinansiranju adaptacije spoljnih djelova zgrada i odluke o komunalnom redu na teritoriji opštine.

“Odluka o sufinansiranju adaptacije spoljnih djelova zgrada pripremljena je u cilju obezbjeđivanja boljih uslova stanovanja i privređivanja kao i podsticanja estetski prihvatljivog izgleda stambenih i stambeno-poslovnih zgrada. Naime, Opština će kroz sprovođenje postupka javnog konkursa subvencionirati izradu fasada na zgradama (fasadeks, bavalit, tj. njihovi ekvivalenti) ukoliko skupštine etažnih vlasnika iskažu spremnost i ispune utvrđene kriterijume. Predviđeno je da učešće opštine bude do 50% ukupne predračunske vrijednosti radova iskazanih u ponudi izvođača radova, a najviše do 20.000 eura sa obračunatim PDV-om. S obzirom na to da pravo učešća na konkurs imaju samo organi upravljanja stambenim i stambeno-poslovnim zgradama koji su obrazovani u skladu sa zakonom, očekujemo da ova mjera bude dodatni stimulans da se etažni vlasnici organizuju i obrazuju organe upravljanja, kako bi stvorili neophodne uslove za održavanje zgrada u čistom, ispravnom i urednom stanju”, kaže čelnik Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine.

U okviru kampanje “Naš Bar – čist grad” organizovan je i podržan veliki broj akcija čišćenja, sadnje stabala, edukativnih radionica i prezentacija.

“Pored ostalog, očišćen je Suvi potok u Sutomoru, akciju je organizovao Izviđački odred ‘24. novembar’, sakupljan je podvodni otpad u saradnji sa NVO Zero Waste Montenegro i NVO Čisto more. Akcija pošumljavanja ‘Nek’ se gora zazeleni’ je organizovana na inicijativu Vlade i ZOCG, a čišćenje morskog akvatorijuma Sutomorske plaže i plaže Dragodoš u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma. Obilježen je ekološki datum Dan životne sredine, zatim održana sportsko-ekološka manifestacija ‘Matirajmo otpad’ organizovana na inicijativu MORT-a i šahovskog kluba ‘7. oktobar’”, kaže Gvozdenović.

Share.

Comments are closed.