Izabran novi Odbor direktora Luke Bar

Danas je održana redovna sjednica Skupštine akcionara Luka Bar AD Bar, a na dnevnom redu  našla su se najznačajnija pitanja iz rada ovog preduzeća.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, izabran Odbor direktora. Shodno Prijedlogu Vlade Crne Gore, kao predstavnici državnog kapitala, u Odbor su izabrani Vojin Žugić, Vladan Radonjić, Nedžib Ibrišimović i Biljana Jakić, dosadašnji članovi Odbora direktora ovog Društva, dok će, ispred manjinskih akcionara, član Odbora biti Milivoje Knežević.

Pored izbora članova Odbora direktora, usvojeni su Finansijski iskazi i Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu sa Izvještajem revizora, kao i Informacija o procjeni vrijednosti imovine, obaveza i kapitala Luka Bar AD.

Skupština akcionara je podržala i Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Društva.

Reviziju poslovnih rezultata Društva za 2019.godinu, kako je odlučila Skupština akcionara,  vršiće revizorsko društvo REVIKO d.o.o  Podgorica.

Share.

Comments are closed.