Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u radu SO Bar tokom 2021. godine

Stručna služba Skuopštine opštine Bar objavila je javni poziv nevladinim organizacijama da prijave zainteresovanost za učešće u radu Skupštine opštine Bar za 2021.godinu.

 Nevladina organizacija može da predloži predstavnika da učestvuje u radu sjednice Skupštine (Institut „slobodna stolica”) ukoliko ispunjava sljedeće uslove: da je registrovana kod nadležnog organa državne uprave, najmanje godinu dana; da ima sjedište na teritoriji opštine; da je u prethodnoj godini realizovala jedan ili više projekata u opštini, ili učestvovala u najmanje jednoj javnoj kampanji u opštini, ili realizovala najmanje dvije jednokratne aktivnosti od značaja za opštinu, ili učestvovala sa konkretnim predlozima u najmanje tri javne rasprave koje su sprovedene u opštini; da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve djelovanja za oblasti koje su u nadležnosti Skupštine.

Uz prijavu o zainteresovanosti za učešće u radu Skupštine opštine Bar za 2021.godinu, nevladina organizacija dostavlja dokaze o ispunjavanju uslova: uvjerenje nadležnog državnog organa da je nevladina organizacija upisana u Registar nevladinih organizacija, koje nije starije od 3 mjeseca; izjavu potpisanu od strane lica ovlašćenog za zastupanje organizacije da je realizovala jedan ili više projekata u opštini, ili učestvovala u najmanje jednoj kampanji u opštini, ili realizovala najmanje dvije jednokratne aktivnosti od značaja za opštinu, ili učestvovala sa konkretnim predlozima u najmanje tri javne rasprave koje su sprovedene u opštini, uz prateću dokumentaciju na osnovu kojih se utvrđuje ispunjenost ovog uslova, kao i kopiju  statuta organizacije.

“Zainteresovane nevladine organizacije, dužne su da prijavu za učešće u radu Skupštine opštine Bar za 2021. godinu, sa potrebnom dokumentacijom, dostave Skupštini opštine Bar –  za Službu za Skupštinske poslove, na adresu Bulevar Revolucije broj 1, 85000 Bar, najkasnije u roku od 20 dana od danas, odnosno objavljivanja ovog Javnog poziva u dnevnom listu “Pobjeda”- saopštili sui z stručne službe Skupštine opštine Bar.

Share.

Comments are closed.