Održana 14. sjednica SO Bar, Stevo Pejović novi direktor Komunalnog preduzeća

U sali SO Bar danas je održana 14. sjednica lokalnog parlamenta sa osam tačaka devnog reda.

Poslije utvrđivanja kvoruma sa dnevnog reda su skinute dvije tačke: Prijedlog odluke o lokalnim administrativnim taksama i Prijedlog odluke o lokalnim komunalnim taksama, jer još uvijek nije stigla saglasnost resornog ministarstva.

Prije prelaska na dnevni red odbornik Dragan Tufegdžić je tražio da se razmatra informacija o saglasnosti Vlade na urbanističku parcelu DUP Topolica 3, zona A, blok 1. S tim u vezi odbornik Tufeždić je tražio da loklani parlament uputi neku vrstu zaključka od strane Skupštine, ali je predsjednica Odbora za statut i propise Nikica Purlija kazala da je Odbor zauzeo stav da ova tačka ne može biti uvrštena u dnevni red jer je parcela u svojini Vlade Crne Gore.

Odbornici su otvorili današnji rad sa “Polugodišnjim izvještajem o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima”. O ovoj tački se se nije glasalo, već je parlament samo upoznat sa ostvarivanjem plana.

Uvodno slovo je imala sekretar za finansije Ivana Backović. Ona je kazala da je članom 55 Zakona o finansiranju lokalne samouprave propisano da je Predsjednik opštine dužan da Skupštini opštine dostavi polugodišnji izvještaj o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima, iskazanim u skladu sa organizacionom, funkcionalnom i ekonomskom klasifikacijom.

Odlukom o budžetu Opštine Bar za 2019. godinu ukupni primici planirani su u iznosu od 21.000.000,00 €, dok su za period januar – jun 2019. godine ostvareni u iznosu od 7.606.878,45 € ili 72,4% u odnosu na plan za šest mjeseci.

Ukupni izdaci planirani su u iznosu od 21.000.000,00 €, dok su za period januar – jun 2019. godine realizovani u iznosu od 5.539.541,93 € ili 52,8% u odnosu na plan za šest mjeseci.

Značajno je istaći, kazala je Backović, da je privreda Bara sezonskog karaktera, tako da se ukupni budžet Opštine Bar ne može ostvarivati proporcionalno u odnosu na godišnji plan, već se prihodi najslabije ostvaruju u I i II kvartalu, dok je najveće ostvarenje prihoda u III i IV kvartalu.

Porez na dohodak fizičkih lica, u periodu januar – jun 2019. godine, ostvaren je u iznosu 545.941,80 € ili 91,0% u odnosu na šestomjesečni plan, dok je u odnosu na isti period 2018. Godine veći za 29,9%.

U ukupnoj strukturi primitaka ostvareni prihod od poreza na dohodak fizičkih lica učestvuje sa 7,2%.

Porez na nepokretnost, kao jedan od najznačajnih prihoda budžeta u periodu januar – jun 2019. godine ostvaren je u iznosu od 1.470.373,15 € ili 43,2% od plana za šest mjeseci, odnosno 2,9% više u odnosu na isti period 2018. godine. Razrez poreza na nepokretnost urađen je 26. aprila i ukupno je razrezano 44.673 rješenja za fizička i pravna lica, a dostava navedenih rješenja vrši se od 01.07.2019. godine. Shodno tome, veće ostvarenje ovog prihoda očekuje se u drugoj polovini godine. U ukupnoj strukturi primitaka ostvareni prihod od poreza na nepokretnost učestvuje sa 19,3%.

Porez na promet nepokretnosti, u periodu januar – jun 2019. godine, ostvaren je u iznosu 796.934,47 € ili 99,6% od plana za pola godine, odnosno 7,7% više u odnosu na isti period 2018. godine. U ukupnoj strukturi primitaka ostvareni prihod od poreza na promet nepokretnosti učestvuje sa 10,5%.

Prirez porezu na dohodak fizičkih lica, u posmatranom periodu ostvaren je u iznosu 475.297,06 € ili 86,4% od šestomjesečnog plana, odnosno 2,3% manje u odnosu na isti period 2018. godine. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica u strukturi ukupnih primitaka učestvuju sa 6,2%. 5. Prihodi po osnovu taksi ostvareni su u iznosu od 162.588,69 € ili 59,1% u odnosu na plan za šest mjeseci, dok su 22,0% više ostvarene u odnosu na isti period 2018. godine. Lokalne administrativne takse, u posmatranom periodu, ostvarene su u iznosu od 56.472,50 € ili 41,2% više u odnosu na šestomjesečni plan, dok su 3,8% više ostvarene u odnosu na isti period 2018. godine.

Srazmjerno ostvarenim budžetskim prihodima u periodu januar – jun 2019. godine izvršavane su i obaveze prema korisnicima budžetskih sredstava. Ukupni izdaci budžeta Opštine Bar za 2019. godinu utvrđeni su u iznosu od 21.000.000,00 €, dok su za period januar – jun 2019. godine planirani su u iznosu od 10.500.000,00 €. U izvještajnom periodu ukupni izdaci ostvareni su u iznosu od 5.539.541,93 € ili 52,8% u odnosu na posmatrani period, kazala je Backović.

Ona je dalje istakla da su u izvještajnom periodu uredno isplaćivane kako redovne obaveze, tako i obaveze shodno potpisanim reprogramima, zaključenim ugovorima i naručenim uslugama od čega izdvajamo:

− Isplaćeno je pet bruto zarada za 2019. godinu u iznosu od 1.207.900,54 €

 − Isplaćeno je pet dotacija svim društvima i ustanovi čiji je osnivač Opština Bar u iznosu od 952.134,99 €,

− Isplaćena su sredstva za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru u ukupnom iznosu od 551.373,32 €,

− Za otplatu obaveza iz prethodnog perioda usmjerena su sredstva u iznosu od 1.358.308,46€.

Primici kapitalnog budžeta za period 01.01.-30.06.2019. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.341.843,07 iil 45,65% u odnosu na plan za 2019.godinu, dok su kkupni izdaci kapitalnog budžeta za izvještajni period iznosili 840.160,80 €, dok je vrijednost izvedenih radova znatno veća, ali su u toku kontrole ispostavljenih situacija, a ima i izvedenih radova koji nijesu ispostavljeni, odnosno nijesu ovjereni od strane nadzornog organa.

Odbornik Dejan Đurović je između ostalog pitao gradonačelnika da li misli da je Opštini poslije ovih podataka potreban rebalanas budžeta, i dodao da je statistika kao bikini, da otkriva sve i ništa ne pokazuje. Momčilo Leković je kazao da se ovdje radi o klasičnom štelovanju brojki, dok je odbornik Omer Vukić rekao da ovaj polugodišnji plan jeste i mora biti nerealan, pošto je veći dio vezan za sezonalnost. Vasilije Lalošević je kazao da ne treba biti stručnjak i vidjeti da neke brojke bodu oči.

Predsjednik Opštine Dušan Raičević je istakao da je stepen realizacije budžeta vezan za sezonalnost i da je situacija daleko od alamantne. Istakao je da može informisati odbornike i javnost o punjenju budžeta ne samo u prvih pola godine, već zaključno sa sedmim mjesecom koji se nije ni mogao naći u ovom izvještaju. Kako je rekao, veoma je zadovoljan da se na dan 29. jul od ukupno planiranih primitaka ostvarilo 9.385.199 eura ili 44,7 %. Rekao je da očekuje da se neće biti u poziciji da se radi rebalans budžeta, iako ni to ne bi bila tragedija. Budžet se realizuje planiranom dinamikom, a kada je turstička posjeta u pitanju istakao je da je prema poslednjim podacima ona u hotelima na barskoj rivijeri za nekih 14-15% veća nego prošle godine u isto vrijeme, iako pravi turistički priliv gostiju, odnosno veći broj turista se bilježi u protekle dvije sedmice, ali je i dodao da uvijek može bolje, dodao je Raičević.

Potom se prešlo na drugu tačku dnevnog reda Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o mjesnim zajednicama, a uvodno slovo je dala sekretar za lokalnu samopravu Svetlana Gažević.

“Razlozi za ovu dopunu leže u činjenici da je došlo do izmjene određenih zakonskih rješenja. Ona je istakla da je donošenje navedene odluke u obliku dopune važeće odluke uslovljeno potrebom iznalaženja prelaznog rješenja od strane skupštine imenovanjem privremenih odbora do sprovođenja izbora organa mjesnih zajednica u skladu sa propisima”, rekla je Gažević.

Kako je pojasnila, Odlukom o mjesnim zajednicamazbor građana se može održati i na njemu donositi punovažne odluke ako zboru prisustvuje najmanje 5% građana upisanih u birački spisak sa područja za koje se organizuje zbor, te da zbor može početi sa radom nakon uvida, između ostalog u birački spisak opštine za područje mjesne zajednice za koje se zbor organizuje.

Na zahtjev nadležnog organa lokalne uprave za dostavljanje izvoda iz biračkog spiska, radi sprovođenja postupka izbora članova odbora mjesnih zajednica Ministarstvo unutrašnjih poslova je odgovorilo da shodno Zakonu o biračkom spisku izvode iz biračkog spiska može dostaviti isključivo Državnoj izbornoj komisiji u roku od 72 časa od dana donošenja rješenja o zaključivanju biračkog spiska, iz kojeg razloga traženi izvodi nijesu dostavljeni, te nije bilo moguće sprovoditi postupke za izbor članova odbora u mjesnim zajednicama nakon isteka mandata dosadašnjim odborima.

Predloženom odlukom će se privremeno urediti imenovanje, rad i funkcionisanje odbora mjesnih zajednica do uređivanja ovog pitanja u skladu sa zakonom i drugim propisom, istakla je Gažević.

Predsjednik Opštine Dušan Raičević je rekao da smo svi svjedoci da institut javne rasprave treba modifikovati.

“Mi kao lokalna uprava redovno informišemo o javnim raspravama putem štampanih i elektronskih medija i to na najjtransparentniji način. Ovaj ponuđeni model je tzv. “bajpas” do izmjene zakonskog rješenja“, dodao je Raičević.

U raspravi su još učestvovali odbornici Dragan Vojvodić, Vasilije Lalošević, Momčilo Leković, Irina Dabović, Jovan Ivović, Omer Vukić, Branka Nikezić i Mićo Orlandić.

Mišljenje Odbora za statut i propise prenijela je Nikica Purlija koja je kazala da amandman odbornika Dragan Vojvodića po ovoj tački može biti sastavni dio odluke, dok je amandman odbornika Dragana Tufegdžića, Momčila Lekovića i Dijane Pejović odbijen.

U amandmanu odbornika Dragana Vojvodića, odnosnu članu 59 b, se kaže:

“Politička partija, odnosno koalicija zastupljena u Skupštini opštine Bar ima pravo na broj članova u privremenom odboru srazmjeno broju glasova dobijenih u toj mjesnoj zajednici na poslednjim održanim izborima za odbornike u Skupštini opštine Bar”.

U amandman Dragana Tufegdžića, Momčila Lekovića i Dijane Pejović pisalo je da se u članu 59 a, stav 1 poslije riječi “u skladu sa propisima” stavlja zarez i dodaju riječi “ali ne duže od 6 mjeseci”. Ovaj amandman je odbijen većinom glasova (5 za i 21 protiv).

Na kraju, sa 23 glasa za i tri protiv usvojena je ova tačka dnevnog reda.

U drugom dijelu skupštinskog zasijedanja, odbornici su razmatrali preostalih pet tačaka dnevnog reda. Sa 22 glasa “za”, bez “uzdržanih” i “protiv” za novog izvršnog direktora DOO “Komunalne djelatnosti“ Bar izabran je Stevo Pejović. Glasanju nije prethodila diskusija odbornika, baš ni kao prilikom razriješenja Izvršnog direktora „Lovstvo“ Mladena Đuričića, kojeg je Skupština razriješila sa te pozicije, a potom i sa 21 glasom “za”, takođe bez “protiv” i “uzdržanih” postavila za novog izvršnog direktora DOO “Vodovod i kanalizacija“ Bar.

Na ova imenovanja kratko se osvrnuo odbornik Demokrata Dragan Tufegdžić.

“Zaista sam iskren kada kažem da mi je je drago da vidim da mladi ljudi preuzimaju neke od čelnih pozicija u ovom gradu. Isto tako, sa druge strane moram da se zapitam dal’ možda ima i nekih drugih mladih ljudi, obrazovanih sa kvalifikacijama koji bi popunili ta mjesta”, rekao je Tufegdžić.

Najveća diskusija, istini za volju, više sugestivna i dobronamjerna, vodila se o sedmoj tački dnevnog reda – “Prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga DOO ‘Sportsko-rekreativni centar’ Bar”.

U uvodnom izlaganju, direktor Branislav Nenezić je podsjetio odbornike da je posljednji cjenovnik urađen 2010. godine, kada su bile potpuno drugačije okolnosti. Sada je priča drugačija, Dvorana “Topolica” je dom praktično svih klubova, računi za električnu energiju, pošto po projektu ni u sred dana nema dnevne svjetlosti, već mora da se uključuje rasvijeta, su enormni. Takođe, istakao je i bojazan da sa kapacitetom od 2625 mjesta, uz želju da neki od naših klubova izbori određeno elitno takmičenje, u “Topolici“ ono neće moći biti održano.

“Veliki problem predstavljaju i određeni hotelijeri, sa kojima nemamo nikakvu saradnju, tako da ni jedna ozbiljnija ekipa neće doći na pripreme. Ima i dobrih, ali su oni za one klubove sa manjim budžetom”, naglasio je Nenezić.

Goran Simić (SD) je pohvalio rad menadžmenta, ali i naglasio da je on kao vrhunski sportsta čak bio u situaciji da sa velikanom evropskog rukometa dođe na pripreme u Bar, ali da to nije bilo moguće jer nije bilo adekvatnih smještanih kapaciteta za tim takvog renomea.

“Uzmite za primjer Podgoricu i kompleks ‘Verde’. Imaju sve. Zato i dolaze ekipe. Možda, ako postoji mogućnost da se na urbanističkoj parceli pored Dvorane izgradi jedan ‘kondo’ hotel sa četiri zvijezdice, riješio bi se problem”, rekao je Simić.

Momčilo Zeković (Demokrate) se zapitao kome će termini biti besplatni, kako će se to određivati i hoće li se i kako naplaćivati eventualni politički skupovi.

“Sve će to biti riješeno novim cjenovnikom, u to budite sigurni, a što se konvencija tiče njih smo svrstali u komercijalni dio“, odgovorio je Nenezić.

Dejan Đurović (DF) je još jednom naglasio da kao vrhunski poznavalac sporta u navijač svih timova iz Bara smatra da je “Topolica” neuslovna.

“Nema prilaz za osobe sa invalidskim kolicima, pored 200 i kusur sunčanih dana, nama treba da palimo rasvjetu i trošimo struju u sred dana. Da ne govorim o krovu i ostalom. Takođe, jednostavno moram da se zapitam da li je moguće da pored tri NBA asa koje je Bar iznjedrio mi nemamo naše talente, nego dovodimo igrače sa strane. Uz najbolje želje klubovima koji to rade“, rekao je između ostalog Đurović.

Direktor Branislav Nenezić se osvrnuo i na izgradnju stadiona.

“Zahvaljujući Opštini Bar, COK-u i FSCG, Bar će uskoro dobiti moderan stadion, sa 2000 sjedećih mjesta. Zahvaljujući Igrama malih zemalja dobili smo vrhunsku tartan stazu, evo ekskluzivno da kažem da u saradnji sa bordom radimo i na idejnom rješenju za popularnu ‘trojku”. Da i tu napravimo stadion sa vještačkom podlogom, pravi teren za košarku, ali i nekoliko basket terena. Sve to nije lako. Imamo čak i najavu da bi mogli dobiti reflektore do 2020. godine. Upravo zato nam je potreban novi cjenovnik. Ne da se neki pripremaju u drugom gradu i za ‘male pare’ dođu i odigraju utakmicu pred prepunim tribinama”, zaključio je Nenezić.

Skupština je nakon rasprave dala saglasnost sa 21 glasom “za” na ovu odluku.

Potom je predsjednik Opštine Dušan Raičević obrazložio zbog čega bi odbornici trebalo da podrže sledeću tačku dnevnog reda o bratimljenju Bara i Opštine Resen (Republika Sjeverna Makedonija), stavljajući akcenat na zajedničku nit kulta SV. Vladimira što su odbornici podržali sa 27 glasova “za”.

Nakon tri izmjene u prijedlozima Odbora za izbor i imenovanja, uslijedila su odbornička pitanja kojima je završena 14. Sjednica SO Bar.

Share.

Comments are closed.