Poziv nevladinim organizacijama za Institut slobodne stolice u SO Bar

Stručna služba Skupštine opštine Bar objavila je Javni poziv nevladinim organizacijama da prijave zainteresovanost za učešće u radu Skupštine opštine Bar za 2020. godinu.

Nevladina organizacija može da predloži predstavnika da učestvuje u radu sjednice Skupštine (“Institut slobodna stolica”) ukoliko je registrovana kod nadležnog organa državne uprave, najmanje godinu dana, ima sjedište na teritoriji opštine, ukoliko je u prethodnoj godini realizovala jedan ili više projekata u opštini, učestvovala u najmanje jednoj javnoj kampanji u opštini, realizovala najmanje dvije jednokratne aktivnosti od značaja za opštinu ili učestvovala sa konkretnim prijedlozima u najmanje tri javne rasprave koje su sprovedene u opštini, te ukoliko u Statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve djelovanja za oblasti koje su u nadležnosti Skupštine.

Uz prijavu o zainteresovanosti za učešće u radu Skupštine opštine Bar za 2020. godinu, nevladina organizacija dostavlja dokaze o ispunjavanju uslova: uvjerenje nadležnog državnog organa da je nevladina organizacija upisana u Registar nevladinih organizacija, koje nije starije od 3 mjeseca, izjavu potpisanu od strane lica ovlašćenog za zastupanje organizacije da je organizacija realizovala aktivnosti o kojima je riječ i kopiju Statuta organizacije.

Zainteresovane nevladine organizacije dužne su da prijavu za učešće u radu Skupštine opštine Bar za 2020. godinu, sa potrebnom dokumentacijom, dostave Skupštini opštine Bar – Službi za skupštinske poslove, na adresu: Bulevar Revolucije broj 1, najkasnije u roku od 20 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnom listu “Pobjeda”.

Share.

Comments are closed.