VIDEO: Rukovodioci o dvije godine rada lokalne uprave: Parkovi, nadvožnjak u Bjelišima i poboljšanje usluga obilježili rad Opštinskih službi

O funkcionisanju pojedinih segmenata lokalne uprave danas su se oglasili rukovodioci u Opštini Bar, povodom dvije godine rada.

Vesko Gvozdenović, sekretar Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine

“U proteklih godinu dana Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine vrijedno je radio na unaprjeđenju komunalnog reda i stvaranju boljih uslova za svakodnevno funkcionisanje, kako svojih sugrađana, tako i svih posjetilaca grada. Posvetili smo pažnju očuvanju i zaštiti životne sredine.

Jedan od prioriteta Sekretarijata je poboljšanje bezbjednosti saobraćaja. S tim u vezi, implementirali smo sistem ‘zelenog talasa’ na dvije raskrsnice, u Bulevaru dinastije Petrović, ugradili brojače i uređaje sa zvučnim signalima za sigurnije kretanje slijepih i slabovidih lica. Vodili smo računa i o biciklistima. Implementirali smo dva parking mjesta za bicikliste inovativnog dizajna, a u okviru istog projekta izgradili smo pristupne rampe za lica sa invaliditetom na institucijama kao što je Opština Bar, galerija ‘Velimir Leković’ i Dom kulture.

Službenici Sekretarijata su u cilju daljeg komunalnog uređenja grada dodijelilli brojeve za preko 2000 objekata u ulicama koje su dobile naziv, implementirajući Odluku o određivanju naziva ulica i određivanju brojeva. Postupak za nabavku tabli za označavanje ovih objekata je još uvijek u toku.

Osim navedenog, Opština Bar izradila je i idejno rješenje za objekat reciklažnog dvorišta na lokaciji kod stare škole ‘Meksiko’. Izradom ove tehničke dokumentacije stvaraju se uslovi za izgradnju objekta gdje će biti moguće odlagati reciklabilne vrste opasnog i neopasnog otpada iz domaćinstva koje se ne mogu odlagati u standardnim posudama koje su postavljene na javnim površinama.

Takođe, iz budžeta Opštine Bar izdvojena su sredstva za nabavku 10 polupodzemnih kontejnera koji su ugrađeni na više lokacija u gradskom dijelu grada. Uporedo sa ugradnjom ovih kontejnera vrši se nabavka specijalnog vozila za njihovo pražnjenje. Sredstva za nabavku ovog vozila takođe su obezbijeđena u budžetu Opštine Bar, a ista su transferisana Komunalnom preduzeću na dalji postupak nabavke.

Osim toga, posvetili smo pažnju očuvanju i zaštitu životne sredine na način što smo obilježili Svjetski dan zaštite životne sredine 5. juna, pri čemu je izvršeno ozelenjavanje javnih površina i sadnja sadnica platana i četinara na više lokacija. Takođe, pokrenuli smo projekat zaštite prirodnog dobra Stare masline na Mirovici.

Pored toga, vodili smo računa o unaprjeđenju turističke ponude grada. U tom smislu urađen je projekat i njegova revizija koji se odnosi na turističko-informativnu signalizaciju koja će omogućiti svim posjetiocima grada da budu bolje informisani o svim lokalitetima iz bogate turističke ponude grada.

U svim ovim projektima i nabavkama utrošeno je blizu 360.000 €. Brojne aktivnosti su za nama, a mnoge od njih su u planu za budući period.

Vido Dabanović, sekretar Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije

“Odgovornim i timskim radom zajedno smo realizovali brojne objekte iz oblasti komunalne infrastrukture i objekte od javnog značaja.

Izgrađen je rezervoar za prihvat vode, vodovodna i kanalizaciona mreža, gradske saobraćajnice, mostovi, putevi na seoskom području su u funkciji građana. Nadvožnjak koji se gradi u Bjelišima, gradski trg, gradski park, saobraćajnice u Ilinom i Žukotrlici dodatno će unaprijediti život stanovništva. Gradimo grad i infrastrukturu od sredstava investitora, kako domaćih tako i inostranih, koji su prepoznali Opštinu Bar kao pouzdanog partnera za realizaciju svojih investicija.

Za komunalno opremanje i uređenje građevinskog zemljišta prihodovali smo 6 miliona eura, od čega smo uložili u infrastrukturu takođe 6 miliona eura.

Određeni dio sredstava izdvojili smo za izradu projektne dokumentacije iz oblasti saobraćaja i vodosnabdijevanja u cilju daljnjeg razvoja opštine Bar“.

Sanja Mitrović, sekretarka Sekretarijata za privredu:

„Opština Bar u kontinuitetu sprovodi aktivnosti na unaprjeđenju privrede, a poseban akcenat je stavljen na razvoj mikro i malih preduzeća.

Dodijeljeni grantovi u 2019. godini planirani su da se plasiraju i u tekućoj godini. Vrlo je značajno da se naglasi da se radi o bespovratnim sredstvima koja se dodjeljuju svima onima koji žele da razviju novi ili unaprijede postojeći biznis.  

Kada je riječ o razvoju preduzetništva u 2019. godini podržano je ukupno 9 biznis ideja, sa ukupnim iznosom od 89.500 €. Kada je riječ o ženskom preduzetništvu podržano je ukupno 4 biznis ideje sa ukupnim iznosom od 34.600 € bespovratnih sredstava.

Pored preduzetništva, poljoprivreda predstavlja značajan potencijal za razvoj naše opštine, te smo u 2019. godini podržali ukupno 89 poljoprivrednih proizvođača i plasirali ukupan iznos od 102.200 €.

Podrška preduzetnicima i poljoprivrednicima predstavlja dobar model saradnje između Opštine i vrijednih građana našeg grada, pa smo stoga i u 2020. godini odlučili da sprovedemo ove programe, s tim što smo obezbijedili veća sredstva.  

U toku su procedure u realizaciji javnih poziva i konkursa koji su sprovedeni u toku 2020. godine, i nakon toga dodijelićemo sredstva za neke nove biznis ideje i novim poljoprivrednicima.

Opština Bar je otvorena prema građanima Bara za svaki vid podrške i saradnje.

Igor D. Milošević, Glavni gradski arhitekta:

„Nadam se da smo u proteklom periodu razuvjerili građane da se ovdje ne radi o biznis barijeri već o servisu građana, gdje smo svi mi na istoj strani. Koristim ovu priliku da približim građanima još više da je glavni gradski arhitekta tu da vizije investitora i projektanata na kraju budu još bolje. Na ovaj način se donekle produžava proces projektovanja, ali se sprečava da planirani objekti budu vizuelno zagađenje u prostoru. U stvarnosti, prostor je jedinstven i nije podijeljen vlasničkim parcelama, već ga svi mi ravnopravno koristimo.

Objekti od opšteg značaja:

Fontana u prostoru ratnog logora na Topolici I, koja svojom siluetom i materijalizacijom poprima spomenički karakter, gdje zajedno sa platformom, koja je popločana kamenom, i zelenilom u okruženju, predstavlja izuzetan ambijent;

‘Lungo Mare’ u Čanju – uređenje obalnog područja Čanja, obuhvata površinu od cca 34.000 m², gdje su pored šetališta, planirani i trg sa pratećim zelenilom, dva pristaništa, objekti za uslužne djelatnosti i sl.

Tu je i znatna površina predviđena za privredne objekte, što uglavnom čine skladišta i pogon za reciklažu sa pratećim objektima.

Pokrenute su aktivnosti na izgradnji stambenih i stambeno poslovnih objekata, gdje se izdvaja 8 investitora koji planiraju izgradnju objekata sa više od 1000 m² bruto građevinske površine.

Površine namijenjene turističkim objektima u ukupnom korpusu površine su najveće. Izdvojio bih turistički kompleks u Čanju i hotel sa 5 zvjezdica u zahvatu DUP-a Topolica III, što u perspektivi itekako povećava turističku ponudu Bara.

Izuzetan graditeljski zamah je znatno umanjen pojavom pandemije, koja obitava gotovo trećinu perioda o kojem je riječ. Nadam se da će u vrlo skoroj budućnosti ovaj problem biti prevaziđen.

Ana Živanović, Šefica Kancelarije za upravljanje projektima Opštine Bar

Kancelarija za upravljanje projektima Opštine Bar je tokom prethodne dve godine povukla iz fondova Evropske unije 423.000 €. To je ukupna vrijednost za četiri projekta iz četiri različita programa koja trenutno sprovodimo.

Najvrijedniji je projekat FORTITUDE u okviru kog Opština Bar ima budžet od 254.000 €. U okviru ovog projekta će biti obnovljena dva objekta u Starom Baru: ljetnja scena i Carinarnica. U okviru ljetnje scene će biti postavljena nova gledališna i scenska konstrukcija, a Carinarnica će nakon sanacije, pored muzejske postavke, biti opremljena i tehnologijom virtuelne realnosti.

ECOVINEGOALS je projekat koji je okupio deset partnera i devet pridruženih partnera iz Italije, Slovenije, Srbije, Grčke i Crne Gore u okviru programa Interreg Adrion, sa osnovnom idejom da se zaštite autohtone sorte i održivo uzgaja vinova loza. U okviru ovog projekta će se za barske vinogradare organizovati obuke.

DAY CARE CENTAR je projekat ukupne vrijednosti 188.000€, i ovim sredstvima će se modern opremiti postojeći Dnevni centar za stare koji trenutno posluje u okviru „Karitas-a”.

Četvrti projekat, CROSS BORDER OL, koji se finansira u okviru poziva Interreg Italija-Albanija-Crna Gora, ukupne vrijednosti za Opštinu 87.000€. I on se uspješno privodi kraju, biće gotov do kraja ove godine. Zahvaljujući ovom projektu grad Bar prvi put dobija turističku mapu. Ova mapa biće distribuirana na svim lokacijama kulture i turizma u Baru tokom ove i naredne godine. 

Situacija sa pandemijom nas nije zaustavila u sprovođenju svih ovih projekata, i sve procedure se sprovode onako kako su planirane”.

Ivana Backović, sekretarka Sekretarijata za finansije

U Sekretarijatu za finansije u prethodnoj godini započeta je realizacija projekta izmjene postojećeg softvera za porez na nepokretnosti novim savremenim softverom. Pored unapređenja postojeće funkcionalnosti, novi program treba da obezbijedi uvezivanje sa Upravom za nekretnine i Geoportalom, čime će se omogućiti poboljšanje evidencije u registru oporezivih nepokretnosti na teritoriji opštine Bar, a samim tim i proširivanje baze poreskih obveznika.

Uporedo sa ovim aktivnostima, realizovan je projekat unapređenja programa za prirez porezu na dohodak fizičkih lica, a u saradnji sa Turističkom organizacijom Opštine Bar započeta je izrada programa za utvrđivanje i naplatu članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Opštine Bar.

Sve navedene aktivnosti imaju za cilj da se unaprijedi proces rada, da se skrate procedure, poboljša naplata lokalnih prihoda, a samim tim i poveća transparentnost u radu ovog organa.

Share.

Comments are closed.