Socijalni program Opštine Bar: Dostupno šest vrsta subvencija

Opština Bar započela je sprovođenje novog socijalnog programa koji obuhvata dodjelu šest vrsta subvencija u oblasti socijalne i dječije zaštite i unaprijeđenja socijalne inkluzije. Četiri od šest vrsta subvencija namijenjene su učenicima osnovnih škola i predmet su Javnog poziva koji traje do 30. septembra 2023. godine, a pravo na njih mogu ostvariti djeca koja se nalaze u nepovoljnom socijalnom statusu, odnosno u stanju socijalne potrebe.

Povodom implementacije ovih novih modela intervencija lokalne uprave, danas je u Opštini Bar održana informativna sesija na kojoj su detaljnije predstavljene vrste subvencija, uslovi i način ostvarivanja prava na njihovo korišćenje.

Potpredsjednica Opštine Bar i predsjednica Komisije za dodjelu subvencija mr Tanja Spičanović istakla je da je riječ o programu kojim lokalna uprava potvrđuje svoje odgovorno djelovanje u oblasti socijalne i dječije zaštite i kojim se, između ostalog,  teži smanjiti siromaštvo, obezbijediti veća inkluzija svih ranjivih grupa i dodatno osnažiti porodica.

„Subvencije koje su predmet Javnog poziva podrazumijevaju subvencionisanje troškova neformalnog obrazovanja, kupovine školskog obroka, članarine u sportskim klubovima i kupovine školskog pribora. Pojašnjenja radi, subvencije za neformalno obrazovanje podrazumijevaju pohađanje svih vrsta kurseva, sekcija, radionica  i ostalih oblika sticanja znanja koji nisu predviđeni školskim kurikulumima koji su dostupni u gradu, a koje pružaju privatne organizacije u skladu sa zakonom. Kada je riječ o subvencijama za školski obrok one obuhvataju troškove za užinu, odnosno hranu i piće tokom boravka u školi. Subvencionisanjem članarina u sportskim klubovima pružamo priliku djeci da se bave sportovima koji im do sada, zbog oskudnih materijalnih mogućnosti, nisu bili dostupni, dok četvrtom subvencijom težimo da olakšamo roditeljima i starateljima/hraniteljima djece da obezbijede i dodatni školski pribor, pored onog klasičnog kakve su školske torbe i pernice, pa to može biti didaktičko – edukativni materijal, oprema za fizičko, likovno obrazovanje i drugo“, pojasnila je Spičanović.

Ukupan iznos opredijeljene finansijske podrške iz budžeta Opštine Bar iznosi 120.000 hiljada eura. Shodno propisanim kriterijumima o visini pojedinačnih subvencija predviđeno je da školski obrok bude subvencionisan sa 40 eura, a troškovi neformalnog obrazovanja i članarine u sportskim klubovima sa po 35 eura, i to na period do 10 mjeseci. Subvencije za kupovinu školskog pribora isplaćuju se jednokratno u iznosu do 100 eura.

„Ono što je posebno značajno istaći jeste da jedno dijete može ostvariti pravo na više vrsta subvencija. Takođe, sve one porodice koje imaju potrebu za tim, ova prava mogu ostvariti i za veći broj djece. Nije definisan donji limit niti neko ograničenje u postupku aplikacije, već to mogu učiniti svi koji smatraju da su u stanju potrebe“, rekla je Spičanović, uz obrazloženje da će prijave vrednovati stručna komisija po unaprijed utvrđenoj bodovnoj listi.

Ona je apostrofirala posvećenost zaštiti integriteta djeteta i porodice u cjelini prilikom definisanja propozicija javnog poziva i načina ostvarivanja ovog prava, pa stoga imena djece koja ostvare ovo pravo neće biti javno objavljena.

U okviru novokreiranog socijalnog programa, obezbijeđene i besplatne ulaznice za kulturne događaje, te godišnje propusnice za gradski stadion i ostale sportske događaje.

Osim ovih intervencija namijenjenih učeničkoj populaciji, predstavljene su i subvencije u plaćanju komunalnih usluga koje pružaju javne službe čiji je osnivač Opština, kao i subvencije za putne troškova za roditelje prijevremeno rođene djece ili djece sa povredama i smetnjama nastalim usljed porođaja, a koja su smještena a na odjeljenju neonatologije KC u Podgorici, zbog čega su roditelji izloženi troškovima svakodnevnog putovanja. Pojedinačan iznos ovih subvencija iznosi do 250 za komunalne usluge, odnosno do 300 eura za putne troškove, a isplaćuju se jednokratno.

Javni poziv,  prijavni obrasci za svih šest vrsta subvencija kao i pravilnik o njihovoj dodjeli dostupni su na sajtu Opštine Bar www.bar.me, a dodatne informacije se mogu dobiti i u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu kao i putem e-mail adrese socijalniprogram@bar.me .

U toku je i Javni poziv Opštine Bar za raspodjelu sredstava za medicinski potpomognutu oplodnju koji, kako je poručila Spičanović, predstavlja izraz nastojanja lokalne uprave da svim zainteresovanim ženama i partnerima omogući da se ostvare kao roditelji. Informativnoj sesiji su prisustvovali i ostali članovi Komisije za raspodjelu sredstava: Goran Simić i Jovan Krstajić, ispred Opštine Bar, Vesna Jukić, u ime Centra za socijalni rad kao i Marija Radović, predstavnica NVO sektora, te predstavnici školskih ustanova i ostali zainteresovani građani.

Share.

Comments are closed.