Univerzitet Adriatik putem aplikacija i elektronskih platformi nastavio sa radom

Naučno–nastavni proces na Univerzitetu “Adriatik” Bar, tokom trajanja naredbe Nacionalnog koordinacionog tijela, za sada se odvija predviđenom dinamikom, u skladu sa Akademskim kalendarom za studijsku 2019/20. godinu i dosadašnjim rasporedom predavanja.

“U cilju održavanja kontinuiteta i kvaliteta nastavnog procesa, većina fakulteta koje su članice ovog Univerziteta, na svojim elektronskim platformama postavlja i različite vježbe u skladu sa predmetnim planovima i programima, koje su studenti obavezni da redovno rade i zatim, popunjene, dostave putem e-maila predmetnim profesorima i asistentima”, izjavio je za Radio Bar i Bar Info rektor, prof. dr Stevo Nikić.

Svi fakulteti, članice Univerziteta posjeduju samostalne Moodle elektronske platforme na kojima se naučno – nastavni materijali u formi predavanja blagovremeno objavljuju. Na njima su istaknuti i različiti zadaci, uz instrukcije za pripremu seminarskih radova i poštovanje svih standarda učenja na daljinu.

Rektor Stevo Nikić nam je objasnio da Univerzitet “Adriatik” Bar koristi i dodatne mogućnosti koje pružaju njihove elektronske platforme, a odnose se na polaganje kolokvijuma elektronskim putem, kako bi se provjerio rad i znanje studenata. Karakteristike takvog sistema evaluacije u potpunosti podliježu kriterijumima objektivnosti ocjenjivanja i u skladu su sa najvišim standardima procesa učenja na daljinu.

Studentske službe fakulteta su u svakodnevnoj direktnoj komunikaciji sa studentima putem različitih Viber grupa i e-mail poruka. Zbog trenutne situacije, fakulteti ovog Univerziteta su uveli i dodatne aplikacije: Zoom i Whereby koje omogućavaju održavanje nastave, konsultacije u realnom vremenu do 100 učesnika, u trajanju od po 40 minuta po sastanku. Za sada, primjena ovih aplikacija pokazuje punu opravdanost i već i daje dobre rezultate. Takođe, koristi se i Skype putem kojeg se konsultacije, dodatna pojašnjenja i informacije, obavljaju na individualnom nivou.

Prof dr Stevo Nikić je izrazio očekivanje da će se situacija stabilizovati i cjelokupan život vratiti u normalne tokove.

“U slučaju prolongiranja vanrednog stanja za fakultete koje su članice našeg Univerziteta, naredni izazov će svakako biti organizacija i obavljanje studentske prakse, odnosno stažiranja, u zavisnosti od naučne oblasti fakulteta, jer su skoro svi hoteli i ugostiteljski objekti zatvoreni. Nadamo se da ćemo zajedničkim snagama, uz pomoc svih relevantnih institucija, pronaći načine prevazilaženja pomenutog problema i sličnih situacija”, poručio je Nikić.

Share.

Comments are closed.