Vučelić: Planiran je razvoj Terminala za tečni prirodni gas

Izvršni direktor Luke Bar Vladan Vučelić kaže da je planiran razvoj Terminala za tečni prirodni gas, što bi, suštinski, doprinijelo povećanju postojećih lučkih kapaciteta, obima pretovara i prihoda ne samo za Luku, već i za sve subjekte koji su uključeni u proces pružanja lučkih usluga.

Vučelić je u intervjuu za Dnevne novine istakao da je Luka Bar izradila Akcioni plan u kojem su sadržane mjere koje treba da rezultiraju optimalnim zadovoljenjem principa održivog razvoja na Lučkom području, a posebno važno mjesto zauzima razvoj kapaciteta za pretovar i skladištenje tečnog prirodnog gasa.

DN: Američki podsekretar za fosilna goriva Stiven Vinberg ocijenio je da bi Crna Gora mogla da postane energetsko čvorište za distribuciju prirodnog gasa iz SAD. Šta bi ovakav aranžman o kojem govori Vinberg predstavljao za Luku Bar, za Bar kao primorsku opštinu, za Crnu Goru i njenu ekonomiju?

VUČELIĆ: Prostorno-planskom dokumentacijom za područje luke Bar, planiran je razvoj Terminala za tečni prirodni gas (LNG), površine 2 ha, čiji bi glavni elementi bili: rezervoari različitih kapaciteta, pumpe, cjevovodi, sigurnosni sistemi, itd. Planom je definisano da bi, nakon realizacije finalne faze razvoja, Terminal imao 20.000 m3 rezervoarskog kapaciteta.

Dakle, izgradnja Terminala za tečni prirodni gas je jedan od razvojnih projekata Luka Bar AD i njegovom realizacijom bi se, suštinski, doprinijelo povećanju postojećih lučkih kapaciteta, povećanju obima pretovara i prihoda, ne samo za Luku Bar AD, već i za sve subjekte, koji su, u različitim formama, uključeni u proces pružanja lučkih usluga (brodski agenti, špediteri, inspekcijske kuće, željeznički i drumski prevoznici…), sa svim izvedenim pozitivnim efektima na ekonomiju opštine Bar i Crne Gore u cjelini.

Projekat izgradnje Terminala za tečni prirodni gas ima i specifičnu dimenziju: u skladu je sa globalnim trendovima vezanim za dostizanje ciljeva održivog razvoja u odnosu na smanjenje emisija štetnih gasova u atmosferu, koji su posebno aktuelni u pomorstvu.

Luka Bar AD, je, vodeći se onim što su prepoznate razvojne tendencije u pomorstvu, u okviru međunarodnog projekta SUPAIR (INTERREG ADRION program), izradila Akcioni plan u kome su sadržane mjere koje treba da rezultiraju optimalnim zadovoljenjem principa održivog razvoja na Lučkom području, gdje posebno važno mjesto zauzima razvoj kapaciteta za pretovar i skladištenje tečnog prirodnog gasa, čime bi se, između ostalog, omogućilo i snabdijevanja brodova gasom kao pogonskim gorivom radi smanjenja emisija štetnih gasova sa brodova u atmosferu.

DN: Da li ste već imali razgovore na tu temu da Luka Bar prihvati brodove tečnog gasa koji bi stizali iz SAD i odakle bi se transportovali u druge države svijeta?

VUČELIĆ: Da, Luka Bar AD je imala razgovore na temu mogućnosti prihvata brodova sa tečnim prirodnim gasom iz SAD. Gospodin Vinberg je, sa saradnicima, 6. februara posjetio Luku Bar AD. Tokom sastanka je, od strane predstavnika izvršnog menadžmenta Luka Bar AD, upoznat sa trenutnom situacijom i Lučkim razvojnim planovima, a posebno su razmotreni elementi vezani za razvoj Terminala za tečni prirodni gas. Početne impresije gospodina Vinberga, u vezi sa potencijalima Luke Bar AD u ovom domenu, bile su veoma pozitivne.

DN: Da li Luka Bar u ovom trenutku ima kapacitete da postane energetsko čvorište za distribuciju prirodnog gasa iz SAD ili bi bila potrebna dodatna ulaganja? Koji je to period u kojem bi se Luka mogla pripremiti za ovakav posao?

VUČELIĆ: Već sam naglasio da je prostorno-planskom dokumentacijom za područje luke Bar predviđen razvoj terminala za tečni prirodni gas. Pomenuta činjenica determiniše polazne potencijale, koji u kombinaciji sa iskazanim konkretnim interesovanjem od strane uvaženih gostiju iz SAD, može dovesti do cilja da se i komponenta djelatnosti Luke Bar AD vezana za pretovar i skladištenje gasa razvije do optimalnog nivoa.

Mogući su različiti modeli razvoja terminala za tečni prirodni gas: da Luka Bar AD samostalno investira u realizaciju tog projekta, da to bude neka forma partnerstva ili da se primijeni neki drugi model.

U svakom slučaju, osnova za definisanje modela realizacije projekta će biti prava i obaveze koje su definisane u Aneksu IV ugovora o korišćenju morskog dobra, kojeg je Luka Bar AD potpisala sa Vladom Crne Gore u maju prošle godine, uz puno učešće svih nadležnih državnih organa.

Share.

Comments are closed.