Završena 17. sjednica SO Bar, najviše bure oko poskupljenja usluga Komunalnog preduzeća

Popodnevni dio zasijedanja obilježila je deveta tačka dnevnog reda Prijedlog odluke o dopuni cjenovnika DOO “Komunalne djelatnosti” koja je izazvala veliko interesovanje, ali i polemiku iz odborničkih klupa, kako iz redova opozicije, tako i iz vladajuće koalicije.

Na osnovu člana 32 Statuta DOO “Komunalne djelatnosti” Bar, Odbor direktora je na XXV sjednici, donio Odluku o dopuni Cjenovnika usluga zajedničke i individualne komunalne potrošnje DOO “Komunalne djelatnosti”.

Predlog Odluke je obrazložio predsjednik Odbora direktora Zarija Franović.

Po ovoj odluci, cijena deponovanja komunalnog otpada za sve korisnike usluga trebalo je da poskupi za 0,02 € po m2 stambenog prostora. (bez PDV-a).

U nastavku obrazloženja, Franović je istakao da se deponovanje otpada vršilo na deponiji Ćafe zaklјučno sa julom 2008. godine sa kojom je ovo preduzeće upravlјalo, a ta postojeća cijena nije opterećivala korisnike usluga za troškove deponovanja otpada.

Zatvaranjem deponije Ćafe nastali su dodatni troškovi po osnovu deponovanja otpada koje je trebalo izmirivati prema deponijama u okruženju, Podgorice i Ulcinja, i iste je Opština Bar pokrivala  iz Budžeta.

Postojeća situacija izazvana zatvarenjem deponije Ćafe iz razloga njene neuslovnosti, dodatni troškovi po pitanju izmirivanja troškova deponovanja, dodatni troškovi transporta i angažovanja voznih jedinica, ukazivali su da se u što kraćem roku treba na kvalitetan način riješiti ovo pitanje.

Otvaranjem deponije Možura svi troškovi su pali na teret DOO Komunalne djelatnosti i svaka tona otpada fakturiše se po cijeni od 10 eura sa pripadajućim PDV-om.

Ove dodatne troškove Komunalno nije bilo u mogućnosti da  izmiruje i u više navrata je ukazivalo na potrebu izmjena cijena po ovoj usluzi koju pruža pravnim i fizičkim licima i ujedno na potrebu jasno iskazane formulacije u samom Cjenovniku kroz novu stavku “deponovanje komunalnog otpada”.

Po ovoj osnovi u periodu od jula 2012. godine do oktobra 2019. godine za usluge deponovanja otpada na deponiji Možura, Komunalnom su ispostavlјene fakture u ukupnom iznosu od 1.791.775,00 eura kazao je Franović i dodao:

“Da bi naš DOO mogao funkcionisati i da bi se stvorili uslovi da se redovno izmiruju obaveze za deponovanje otpada, na osnovu svih ekonomskih parametara, potrebno je izvršiti dopunu cjenovnika sa kategorijom ‘deponovanje komunalnog otpada’ sa cijenom 0,020 eura po m2. Na taj način bi se stvorili uslovi da se djelatnost sakuplјanja, transporta i deponovanja otpada definiše i obavlјa u punom kapacitetu sa obezbijeđenim finansijskim sredstvima”, rekao je Franović.

Odbornik Miloš Fuštić (DPS) je pitao da li je ovo povećanje cijene iz razloga što je naplata niska i konstatovao da ovo nije popularna mjera, dok se Dejan Đurović (DF) osvrnuo na uvodne riječi Franovića “da više neće biti kao do sad”.

“Moramo otvoreno pričati i reći da to znači da se u prethodne četiri godine radilo naopako, a svaki put je ovo preduzeće u ovoj Skupštini dobijalo pozitivne kritike prilikom usvajanja programa rada. Ne mogu da shvatim da Bar plaća istu cijenu Možuri kao i ostale opštine i jednom se mora reći da ovo ne funkcioniše kako treba, ako vam opština plaća toliko novca”, rekao je Đurović.

Ammar Borančić (LP) se složio sa Franovićem da Opština ne bi trebala da preuzima dugove i da to nije mali transfer.

“Trebalo bi sjesti na nivou socijalnog savjeta i naći dogovor. Zbog povećanja cijene sam skeptičan i razmišljam da li da podržim ovaj prijedlog, jer to nije malo povećanje i protiv toga sam da se sve prebija preko leđa građana”, kazao je on.

Irina Dabović (BB) je istakla da cijeni trud i rad zaposlenih u Komunalnim djelatnostima u izvršavanju radnih zadataka iz korpusa njihovih djelatnosti.

“To su poslovi od velikog i neposrednog značaja za svakodnevni život stanovnika Bara. Građani Bara su do sada plaćali sakupljanje i odvoz otpada 0.055 eura/m2, dok bi po ovdje predloženom cjenovniku, nova cijena koja bi pala na teret građana, iznosila 0.075 eura/m2 što bi predstavljalo povećanje od 36% bez PDV-a. To je veliko povećanje, pogotovo ako se ima u vidu da se iz prijedloga ne može vidjeti kvalitetno poboljšanje usluge korisniku. Ovo povećanje bi palo na teret građana Bara i to onih koji su i do sada uredno izmirivali obaveze”, kazala je Dabović.

Omer Vukić (SDP) je očekivao “finansijsku analizu ovog prijedloga od strane Komunalnog preduzeća uz razumijevanje za problem sa likvidnošću, ali je ovaj prijedlog morao imati analizu maker na pet strana. Cijena mora biti ekonomska, a mi to ovdje nemamo”.

Vasilije Lalošević (SNP) je istakao da svako povećanje cijena je udar na građane. Tu smo da sagledamo realno sve stavke, a realno će biti da će mnogi od nas biti protiv ovog predloga.

Jovan Ivović (DPS) se zapitao da li je ovo povećanje cijene trajno rješenje problema ili mala sanacija, dok je Božidar Janković (DPS) govorio o delikatnom i velikom poslu ovog preduzeća. Pitao je sve prisutne koga zovu kada ne radi rasvjeta u ulici ili ispred kuće odnosno zgrade, ili ako nam se ne okosi put.

Pohvalio je dvojicu čelnika ovog preduzeća, kako je rekao “iskusnog Zariju i mladog Steva koji daju sve od sebe da ovu firmu stave na zdrave noge, uz opasku da ni prethodni menadžment nije bio loš, ali kako je kazao nijesu imali saradnju sa kim su trebali”.

Predsjednik Skupštine Mićo Orlandić je podsjetio na istorijat dva preduzeća, za ovih sedam godina od kada je otvorena Možura i istakao da se to pitanje mora riješiti, ali i složio se da su to “oba naša preduzeća i da Komunalnom preduzeću treba servisirati troškove, tj. imamo situaciju da te troškove neko mora da plati”.

Miloš Šušter (URA) je kazao da će dati podršku ovom prijedlogu i da mu je žao “što ova tačka nije spojena sa drugom tačkom ‘Prijedlog Odluke o porezu na nepokretnosti’, jer od poreza ne dobijam ništa, dok od Komunalnog konkretno kada je riječ o ovoj Odluci, dobijam pristojnu uslugu”.

Branka Nikezić (DPS) je istakla da moramo voditi računa da li je lako dati tri ili 40 eura.

“Malo je iznenađenje to što smo ovo dobili i mišljenja sam da smo ovo trebali razmotriti mnogo ranije na instancama u ovoj zgradi”, kazala je i na kraju zaključila da je mnogo za jednu sjednicu dva povećanja.

Potpredsjednik Opštine Radomir Novaković se začudio ovim prijedlogom i konstatovao da još nije vidio da dolazi prijedlog Odluke, a da to ne brani predsjednik Opštine.

“Ti ljudi u Komunalnom rade velik i obiman posao, a glasao bih za tu odluku da znam da će to biti kraj agonije ovog preduzeća. Sadašnji izvršni direktor Stevo Pejović imao je svega tri mjeseca kako bi skenirao stanje i pomaci su vidljivi. Nova krv u preduzeću je donijela dobre stvari. Međutim, da li je ovo zadnja faza tog preduzeća? Da li je urađen sanacioni plan i da li će ovim povećanjem biti riješeni problemi? Strah me je da sa nekim odlukama previše žurimo i da na kraju sve to plaćaju građani. Ja nemam pravo glasa, niti da sugerišem mojim partijskim kolegama, ali ne bih volio da ovo bude namet za građane”, kazao je Novaković, uz konstataciju da direktor Pejović, što se prava i pravde tiče, neće donijeti pogrešnu odluku, kao Franović koji je sjajan ekonomista.

“Ovu Odluku bih čak mogao da podržim da je naplata preko 50%, a ne kako je sada oko 30 %, uz konstataciju da je cjenovnik za privredna preduzeća za njega prihvatljiv”, zaključio je Novaković.

Potom je riječ uzeo predsjednik Opštine Dušan Raičević koji je kazao da je ovo jedna od najtežih odluka ovog mandata, a to zaključuje poslije svih diskusija koje je čuo.

“Imamo sistemski problem, a sa druge strane društveno odgovorno ponašanje. Opština Bar Komunalno  preduzeće dotira sa najviše novca od svih opština, kada su Komunalna preduzeća u pitanju, i da su prije desetak dana inicirali sastanak sa Možurom i Komunalnim preduzećem i dogovorili se da dug od 2017. godine do kraja 2019. godine bude reprogramiran na 60 mjeseci. To znači da Komunalno obaveze počinje da izmiruje od 1. juna 2020. godine. Više puta smo bili medijatori i odgovornost je na svim nama”, rekao je Raičević i predložio pauzu kako bi se dogovorili kako dalje.

Pauza je potrajala skoro 65 minuta, nakon koje je predsjednik Skupštine Mićo Orlandić izašao sa prijedlogom, odnosno zajedničkim dogovorom, da umjesto dva centa ova usluga Komunalnog preduzeća poskupi za za jedan cent.

”U junu – julu naredne godine ćemo sagledati situaciju i vidjeti da li smo  ovo riješili na sistemski način”, kazao je Orlandić.

Na kraju je ovakav prijedlog podržan sa 22 glasa, četiri protiv i jednim uzdržanim.

Prije ove Odluke, odbornici su većinom glasova dali saglasnost na “Prijedlog Statuta ‘Sportsko- rekreativni centar’doo Bar”, te na “Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju doo Sportsko rekreativni centar Bar, dok je jednoglasno usvojen Prijedlog Sporazuma o prijateljstvu i saradnji između opština Bar i Živinice (BiH).

Prijedlog je obrazložio predsjednik Opštine Dušan Raičević.

“Inicijativa za uspostavljanje saradnje i prijateljskih odnosa Opštine Bar i grada Živinice u Bosni i Hercegovini je pokrenuta od strane grada Živinice. Delegacija ovog grada je zajedno sa privrednicima posjetila Bar u septembru 2019. godine i tom prilikom je potpisano Pismo namjere o uspostavljanju saradnje između Grada Živinice (BiH) i Opštine Bar. Potpisivanju Pisma namjere prisustvovao je Ambasador Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori, g-din Branimir Jukić”, kazao je Raičević.

Poslednja tačka na sjednici bila je “Prijedlozi Odbora za izbor i imenovanja”, a sjednica je završena par minuta prije 19 sati postavljanjem odborničkih pitanja.

Share.

Comments are closed.