Okončani radovi u Starom Baru, Dobroj Vodi i kod Crvenog krsta

Opština Bar je okončala izvođenje radova na regulaciji otvorenog kanala atmosferskih voda u naselju Mahala u Starom Baru, radove na uređenju javne zelene površine kod objekta Crvenog krsta i sanaciju puta u naselju Dobra Voda.

U Starom Baru je, u naselju Mahala, shodno projektu urađenom od strane firme “Europrojekt”,  izvršena regulacija otvorenog kanala atmosferskih voda, gdje su izvedeni radovi na čišćenju postojećeg kanala od otpadnog materijala, kao i iskop rova za kanal i postavljanje cijevi profila 1,2 m, izradu betonskog propusta i armirano betonske ploče 7,2 x 5 m.

S obzirom da je planirana fazna realizacija regulacije kanala, apeluje se na mještane da ne bacaju otpad u kanal i daju doprinos da regulisani kanal služi svrsi – odvodu atmosferskih voda.

Imajući u vidu da je na prostoru kod objekta Crvenog krsta u Baru, naselje Topolica – Bjeliši, već duže vrijeme bio izražen problem taloženja atmosferskih voda u kišnom periodu, kao i usljed nepostojanja adekvatnog pristupa licima smanjene pokretljivosti, Opština Bar je preduzela aktivnosti po pitanju uređenja javnih zelenih površina na toj lokaciji.

Izgrađen je parapetni zid dužine 30 m, silazna rampa, betoniran je plato u površini od 95 m2, i uređena je zelena površina   ̴ 50 m2. Radove je izvelo preduzeće “Putevi” Bar.

Sanirano je i oštećenje na lokalnom putu u Dobroj Vodi, nastalo usljed klizišta.

Share.

Comments are closed.